Wat is PRIME?

PRIME is in 1995 opgericht en is sinds 1997 een Stichting geworden. PRIME zet zich in voor het verbeteren van de situatie van asielzoekers, vluchtelingen, uitgeprocedeerden en ongedocumenteerde mensen. PRIME heeft als doelstelling om voor deze mensen een volwaardige plaats in de samenleving te realiseren. PRIME zet zich in voor een gezonde maatschappij zonder marginalisering van minderheden.  Het bestuur bestaat uit:

  • Frans van de Velde (penningmeester)
  • Carla van Os (secretaris)
  • Helen Hintjens (voorzitter)

Naast het bestuur zijn bij PRIME de volgende vaste vrijwillige medewerkers betrokken: Ahmed Pouri ( coördinator ), Fredy Winters en Tznobiladze Manana. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers aan PRIME verbonden. De huisvesting van het kantoor van PRIME is gehuurd en bevindt zich op het Zieken 143, in Den Haag,  vlak bij het Centrum. PRIME ontvangt zijn inkomsten uit kerkelijke giften, fondsen, maar vooral van particulieren, waaronder ook voormalige asielzoekers die door PRIME in hun procedures geholpen zijn.

 Wat is de doelstelling van PRIME?

De doelstelling van PRIME is het realiseren van een humaner asielbeleid door het participeren van vluchtelingen. Het belangrijkste voor PRIME is dat asielzoekers en vluchtelingen meedoen in het verbeteren van hun basisrechten. De bedoeling is dat zij zelf een volwaardige plaats in de samenleving kunnen realiseren, ook door zelf-organisaties op te richten. De doelgroep van PRIME bestaat uit een breed scala van vluchtelingen en ongedocumenteerden uit diverse landen (Somalië, Soedan, Kongo, Georgië, Irak, Ethiopië, Afghanistan, Iran,Ghana, Turkije enz.).

 Wat doet PRIME?

Belangenbehartiging en hulpverlening in brede zin, vooral juridisch, politiek en medisch. Politieke acties organiseren en met kamerleden en journalisten in contact komen om hun beslissingen te beïnvloeden.  Politieke aandacht vragen voor rechten van gedetineerde en uitgeprocedeerde asielzoekers. PRIME steunt dus allerlei acties – vooral van vluchtelingen zelf – om een humaner vreemdelingenbeleid te realiseren in Europa en Nederland.

 

  

Informatieavond bij PRIME

   

Wat is de toekomst van PRIME?

Onze plannen zijn om een nieuw project te starten ‘Hulpverlening bij Crisis’. Wij willen nog beter gebruik gaan maken van de capaciteiten van onze netwerken van vluchtelingen zelf, medewerkers, artsen, advocaten, kamerleden en anderen. De crisissituaties en criminalisering van ongedocumenteerde mensen vragen gerichte aandacht. Samen proberen wij ernstige problemen op te lossen, want bij PRIME komen veel asielzoekers en vluchtelingen tijdens zware crisissituaties. Zij hebben behoefte aan zowel juridische als medische hulpverlening en ook materiële hulp (zoals de Voedselbank). PRIME ontvangt daarnaast veel telefoontjes uit heel Nederland en uit detentie centra en gevangenissen.  In deze situaties wil PRIME professioneel telefonisch advies kunnen geven aan mensen in moeilijke omstandigheden.  Wij willen deze hulpverleningssystemen van PRIME nog beter gaan coördineren en de hulp die nodig is dus vastleggen gedurende de komende vijf jaar. Op deze wijze hopen wij veel crisissituaties die wij nu zien, op tijd te kunnen voorkomen. We zijn jarenlang veelvuldig geconfronteerd met zelfmoorden en zelfmoordpogingen en in sommige gevallen hebben we op het nippertje de levens van mensen kunnen redden.  

Wekelijkse Voedselbank  bij PRIME voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

 Hoe kan ik PRIME steunen?

PRIME voert veel acties om vluchtelingen en asielzoekers te steunen en om een humaner asielbeleid te bereiken. Wij zoeken altijd mensen om hieraan mee te werken. Wij zoeken ook uw financiële steun voor onze lopende kosten: maandelijkse huurkosten, telefoon, energiekosten en belastingen, enz. Wij zoeken ondersteuning voor basiskosten en niet voor salarissen, want al onze medewerkers zijn vrijwilligers! Medewerkers van PRIME willen hun werk blijven doen. PRIME werkt samen met alle andere organisaties die betrokken zijn bij het asielbeleid. 

 

Giften aan PRIME zijn aftrekbaar voor de belasting. Wil jij meer weten hierover?  Stuur dan een mail aan Frans:  flvelde@zonnet.nl

  Financieringplan van PRIME (2013-18) per jaar (alleen vaste kosten)

 

Gespecificeerd financieringsplan Inkomsten Uitgaven
Totaal benodigde bedrag voor basiskostenPer jaar voor 5 jaar1000 Euro structurele basis kosten per maand voor huur (500), energie (200), telefoon en internet (200) verzekering (100). 

 

  € 12,000 x 5
“Vriendenkring van PRIME” (donateurs)ca. 100 x 10 Euro per maand €  12,000 x 5  
Fondsbijdrage (per jaar 5,000)
Hulpverlening bij Crisis’ en Vrijwilligers’ tijd
€  5,000  x 5  
Eventuele subsidie van de overheid € nul  
Uitgaven projectplan ‘Hulpverlening bij Crisis’   € 5,000 x 5 
Totaal € 17,000 € 17,000 per jaar

  

5-jaar Financieringsplan van PRIME (2013-18)

 

Gespecificeerd financieringsplan Inkomsten Uitgaven
Totaal benodigde bedrag voor basiskosten   € 60,000
“Vriendenkring van PRIME” (donateurs)ca. 100 x 10 Euro per maand €  60,000  
Fondsbijdrage (per jaar 5,000)
Hulpverlening bij Crisis’ 
€ 25,000   
Uitgaven projectplan ‘Hulpverlening bij Crisis’   € 25,000 
Totaal € 85,000 € 85,000

  

Prime voert akties

 

 

 Prime vecht met alle mogelijke middelen voor de rechtelozen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk kunt u hieronder volgen.

Uitgesproken EO 19 april 2011 video
In deze uitzending: De wanhoop van uitgeprocedeerde asielzoekers, …
Stop this Symphony of Death video

Justitie licht de pers onjuist voor

Regelen en ritselen

De wanhoop achter de statistieken

EEN ROTTE, ZWARTE KIES

Pistolen op illegalen gericht tijdens ramp

‘Vreemdelingenbeleid is misdadig’

Hunger Strikers attacked inside Schiphol’s Detention Centre .

Alternative voices on integration in Austria, France, Germany, the Netherlands and the UK. Page 56

Transnational migration and human security  page 208 tot 212

Unveiling the Truth in The Netherlands: Attack on Hunger Strikers Inside Amsterdam’s Schiphol Airport Detention Center

Pro-asylum advocacy in the EU: Challenging the state of Exception

 

Je kunt ons werk ook steunen door automatisch periodiek een bedrag aan Prime te geven. Vul daartoe deze incassomachtiging in en stuur die in een voldoende gefrankeerde envelop naar ons terug: Stichting Prime, Zieken 143, 2515 SC  Den Haag.

 

 

Machtigingsformulier automatische incasso

 

Ondergetekende:

de heer/mevrouw:
adres:

postcode en woonplaats:
telefoonnummer:

machtigt hierbij Stichting Prime, Zieken 143, 2515 SC    Den Haag

om met ingang van:

wekelijks/ 1x per 2 weken / maandelijks / per kwartaal / halfjaarlijks/ jaarlijks

een bedrag van:

[ ] € 5,=  [ ] € 10,=  [ ] € 15,= [ ] € 20,=  [ ] € 25,=  [ ] € 30,=  [ ] € 35,= [ ] € 50,= [ ] anders, € ………

af te schrijven van zijn / haar (Post)bankrekening, nummer:

 

bestemd als periodieke gift voor:

 

Plaats en datum:                                                                       Handtekening:

Als ik het niet eens ben met een incasso dan heb ik het recht en de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij mijn (Post)bank terug te vorderen.