Jelle Klaas

Reactie namens de advocaten en medewerkers van Fischer Advocaten.

De vluchtelingenactie in Ter Apel is goed en belangrijk. De vluchtelingen maken hun situatie zichtbaar en confronteren de regering met de resultaten van hun onmenselijk beleid. Dat de actie inmiddels al uit honderden mensen bestaat, van verschillende afkomsten, en het er niet naar uitziet dat ze zomaar weg zullen gaan, is inspirerend.

Ons advocatenkantoor houdt zich bezig met voorzieningen voor mensen zonder verblijfsvergunning. De situaties waar deze vluchtelingen inzitten, herkennen wij uit onze praktijk. Veel mensen zonder verblijfsvergunning worden niet opgevangen door de overheid en zijn afhankelijk van hun sociale netwerk wat daardoor steeds verder uitgeput raakt. Of mensen raken letterlijk op straat. De situaties die daarbij ontstaan, zijn vaak vreselijk.

Ieder mens heeft recht op basisvoorzieningen. Door het Koppelingsbeginsel worden mensen hiervan uitgesloten. Mensenrechtenverdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culture Rechten (IVESCR), het Europees Sociaal Handvest (ESH) zouden een leidraad moeten zijn. Ten minste het minimumniveau van voorzieningen waarover deze verdragen spreken, zou gegarandeerd moeten worden. Iedereen in het rijke Nederland heeft recht op een menswaardig bestaan, ongeacht hun verblijfsstatus.

 

Kinderen hebben hierin een bijzondere positie. Zij kiezen niet voor een verblijf ergens ter wereld, ze volgen hun ouders en groeien op op de plek waar ze door omstandigheden naartoe gebracht zijn. Daar waar kinderen opgroeien hebben ze Kinderrechten en dienen hun belangen als eerste uitgangspunt genomen te worden door de Staat (artikel 3 IVRK). Ook mensen met handicap of chronische ziekte worden onevenredig zwaar getroffen door het beleid. Door hun beperking kunnen zij niet weg. Het gebrek aan basisvoorzieningen als voeding en onderdak treft deze mensen harder dan anderen. De kwetsbaarheid van kinderen en zieke mensen en de verplichtingen die hierdoor bestaan komt niet voldoende terug in het Nederlands vreemdelingenbeleid.

Vluchtelingen horen niet opgesloten te worden. Dit is in strijd met de mensenrechten.

De vluchtelingenactie in Ter Apel maakt zichtbaar wat voor veel mensen tot nu toe onzichtbaar was. Fischer Advocaten juicht dit toe en is hiermee solidair.

Voor meer info

Namens Stichting PRIME,

Ahmed Pouri

070 30 50 415 / 070 380 30 58

Mobile: 06 55 36 23 13,

apouri@gmail.com

www.prime95.nl