پرایم

سازمان پناهندگی پرایم

فراخوان به پناهجویان ایرانی و افغان جهت سازماندهی خود و برگزاری تظاهرات علیه سیاستهای بیگانه ستیز دولت هلند

اخبار بد در مورد پناهجویان پرونده بسته ایرانی و افغان بیش از اندازه زیاد است! بطور مرتب از زندانهای پناهندگان اخراجی به سازمان پناهندگی پرایم زنگ می زنند و در… ادامه مطلب >

مصاحبه با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی (2)

در سال 2014 رادیو شبکه زنان سوئد بعد از انتخابات پارلمان اروپا، این مصاحبه را با احمد پوری در باره نتایج شوک آور انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی احزاب راست… ادامه مطلب >

مصاحبه با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی (1)

در سال 2014 رادیو شبکه زنان سوئد این مصاحبه را با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی کرده است. محتوای اصلی این مصاحبه به وضعیت… ادامه مطلب >