Beste Tweede Kamerleden

Beste Tweede Kamerleden.

Wanneer vandaag in de Tweede Kamer aan de orde zal zijn dat een Duitse rechter heeft beslist dat het Verdrag van Dublin niet kan worden toegepast richting Nederland omdat het risico groot is dat in Nederland het recht op een menswaardig bestaan wordt geschonden, is het belangrijk dat er niet alleen over dat deel van de behandeling van vreemdelingen wordt gesproken.

Wij roepen in herinnering de vele brieven die zijn geschreven naar aanleiding van de praktijk van de Nederlandse overheid ten aanzien van de uitzetting van asielzoekers naar het Afrikaanse Guinee, waarbij gebruik gemaakt wordt van valse documenten, van corrupte Guinese ambtenaren, die in  Nederland gefeteerd worden en zoveel daggeld krijgen dat er niet anders tegen aan gekeken kan worden dan dat de Nederlandse overheid misbruik maakt van de armoede in die landen en geld gebruikt om zijn doelen  door omkoping te bereiken ten koste van de arme asielzoekers die worden gescheiden van familie en niet behandeld worden in hun land van herkomst voor ernstige medische en psychische problemen.

De uitzending van Zembla op donderdag  1 mei 2014, 20:52 maakte glashelder duidelijk hoe Nederland afzakt naar het niveau van corrupte landen in Afrika en elders.

Hoewel de uitzending van Zembla de waarheid heel helder naar voren heeft gebracht en de risico’s voor de rechtstaat heeft aangetoond, lijkt het alsof er een stilzwijgen wordt betracht ten aanzien van dit soort verschrikkelijke confronterende waarheden.

Deze corruptie ten aanzien van Guinee zal niet op zichzelf staan.

Het gevaar van de onverschillige benadering van de problematiek is dat Nederland verder afglijdt . Het publiek kan wantrouwig worden ten aanzien van het hele politieke bestel en massaal in de handen gedreven worden van extreme populisten.

Het is niet voor niets dat een extreem-rechts politicus als Wilders steeds meer aanhangers krijgt. De Nederlandse regering probeert soms door technische trucjes de bevolking te overtuigen om niet massaal op extreem-rechtse partijen te stemmen of hen als redmiddel te gebruiken voor hun problemen.

Dit soort problemen hebben geen technisch trucendoosje nodig, maar meer transparantie, democratie en politieke bewustwording van de maatschappij.

U moet zich niet laten leiden door cijfers die zijdens de Staatssecretaris worden geproduceerd over bijvoorbeeld de toelating van vluchtelingen. Het beleid is dat in geval van oorlogssiotuaties, zoals nu in Syrie, een verblijfsvergunning vanwege die oorlog wordt verleend. Maar zodra het Ministerie van Buitenlandse zaken met de IND tot een andere benadering van het betreffende land komt en het land veilig verklaart, worden bijna alle statussen die zijn verleend weer ingetrokken. In andere ons omringende landen wordt er met veel meer prudentie met de problematiek omgegaan. Daar zullen volledig geintegreerde vluchtelingen die zijn ingeburgerd en hun taal  certificaten hebben gehaald en vaak ook een opleiding met goed resultaat hebben afgerond , niet zomaar als in Nederland op straat gezet worden.  Zie bijvoorbeeld de schrijnende voorbeelden van Somaliers, Irakezen , Afghanen en Burundezen die vanwege veranderd beleid hun status zijn kwijtgeraakt en als – vaak niet uitzetbare – daklozen de tentenkampen en de kerken bevolken.

Er moet naar onze mening een einde komen aan de paradoxale berichtgeving, waarbij Nederland dan weer als een geweldig asielland wordt beschreven en vervolgens wordt veroordeeld als een slecht land voor asielzoekers door internationale rechters, mensenrechtenorganisaties en nu ook door de Duitse rechter.

In een rechtstaat moet openheid van informatie bestaan en niet gebruik gemaakt worden van fit-to-fly artsen, die alleen een nummer hebben – nr. 300.10 bijvoorbeeld – en van wie de identiteit niet wordt vastgesteld noch hun achtergrond en opleiding. Het kunnen net zo goed schoonmakers zijn als artsen.

In een rechtstaat moet openheid  van informatie bestaan ook ten aanzien van taalanalisten, bijvoorbeeld nr. SWA3, zodat zogenaamde specialisten aangesproken kunnen worden als ze de plank helemaal mis slaan.

Waarom kan de Overheid niet open zijn over het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in detentiecentra en asielzoekerscentra en is er pas commotie als het om een beroemde asielzoeker gaat als Dolmatov, of een asielzoeker die toevallig in de publiciteit komt zoals recent de Armeense asielzoeker?

Voor detentiegeschiktheidsonderzoek door de artsen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt belangrijke specialistische informatie soms niet meegestuurd en BMA artsen adviseren dat vreemdelingen kunnen reizen ook als diagnoses nog niet volledig zijn gesteld of onderzoeken door specialisten nog niet zijn afgerond.

Er wordt gespeeld met het leven van vreemdelingen .Het kan leiden tot domino effecten en onnodige conflicten tussen de vreemdelingen en (de vertegenwoordigers van) het systeem.

We proberen in Nederland door technische trucjes heel veel dingen van zijn essentie te veranderen terwijl ze uiterlijk hetzelfde blijven : voorbeelden bier zonder alcohol, sigaretten zonder nicotine, coca cola zonder cocaïne.

De meest recente en gevaarlijkste is een waarheid zonder essentie en innerlijke kracht. De waarheid wordt gepubliceerd maar heeft geen enkel effect op het gedrag van de Overheid en zelfs de politieke Oppositie lijkt ingeslapen te zijn. Net als bier zonder alcohol. Wij menen dat dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling voor de rechtsstaat is. Feitenvaststelling en waarheid moeten een verschil maken in de politiek en maatschappij. Sociale coherentie hangt af van de zuivere en  transparante verstrekking van informatie en wederzijdse vertrouwen in elkaar.

 

Wij denken dat er over het functioneren van de IND, DT&V en Buitenlandse Zaken een parlementaire enquete moet komen.

 

Hieronder kunt u het document van Zembla zien.

Omkopen en uitzetten  Zembla op donderdag  1 mei 2014, 20:52  

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1414305

Verder  kunt u alle brieven en persberichten van stichting prime zien.

Huidige uitzettingspraktijk in Nederland  

Een regering die niet eens haar eigen ambtsberichten naleeft.

De onmenselijke behandeling die vreemdelingen in detentiecentra in Nederland meemaken is geen incident, maar structureel probleem.

Een rechtvaardige en humane oplossing voor de hongerstaking van de asielzoekers in detentiecentrum Rotterdam.

Onderzoek naar terugkeerprocedures

 

Hoogachtend en vriendelijke groeten,

Ahmed Pouri

Stichting PRIME.

Tel: 070 30 50 415 W  / 06 55 36 23 13 M

apouri@gmail.com ,
https://www.prime95.nl/MainW/