Aan de woordvoerders asiel van de SP, D66, Christen Unie, PvdA, 50+ Partij en Partij voor de Dieren.

 

Inzake:  overleg 23 oktober 2012 te 16.00 uur

 

De afgelopen jaren is onder de voormalige , rechtse regering veel wat was opgebouwd voor vreemdelingen verder afgebroken.

Wij hopen dat de komende regering een meer humaan , zorgvuldig en rechtvaardig vreemdelingenbeleid zal gaan voeren.

 

Voor ons betekent dat :

 

1 – De Nederlandse overheid rekening gaat houden met de mening van onafhankelijke deskundigen zoals Amnesty International, Human Rights Watch en Vluchtelingenorganisaties en informatie van de vluchtelingen zelf. Als asielzoekers worden toegelaten als vluchteling, betekent dat de overheid de door hen verstrekte informatie kennelijk belangrijk genoeg vindt om een status te verlenen. Wanneer men de ene zaak vergelijkt met de andere, gaat dat nooit meer op. De vraag is waarom niet. De Nederlandse overheid hecht voor de meerderheid van de asielzaken alleen waarde aan de ambtsberichten, terwijl die ambtsberichten een instrument zijn om het strenge regeringsbeleid te rechtvaardigen. Bovendien lijkt het er op dat de standpunten van Amnesty International e.a. organisaties in tegenstelling tot het verleden nauwelijks enig effect hebben.

Het leidt tot nationale en internationale kritiek. Het land dat de mensenrechten hoog in het vaandel zou hebben, moet zich schamen.

 

2 – Het gevolg is dat er herhaalde aanvragen moeten worden gedaan, procedures met betrekking tot medische behandeling waar het betreft zeer getraumatiseerde personen, waar geen enkele aandacht voor het trauma is geweest en in vervolgprocedure ook niet aanwezig zal zijn.

Het leidt tot enorme kosten voor de Staat, tot enorme psychische gevolgen voor de asielzoekers, gevolgen die niet nodig zouden zijn geweest als er zorgvuldig was geoordeeld, waarbij de IND niet iedere voor de vreemdeling positieve beslissing aan de Raad van State voorlegt met het vaak bekende negatieve resultaat voor de vreemdeling.

Het harde en onzorgvuldige vreemdelingenbeleid zorgt voor een toename van wanhoopsdaden binnen de groep asielzoekers. Onlangs was aan de orde de toename van zelfmoorden en zelfmoordpogingen binnen deze groep. Het gaat net meer om incidenten, maar het is een teken aan de wand waar het betreft de zorgvuldige behandeling van serieuze asielproblemen.

Als de noodklok wordt geluid door allerlei betrokken organisaties, wordt er niet eens geluisterd. Een voorbeeld uit de praktijk zie bijgaande link.

http://www.uitgesprokeneo.nl/uitzending/uitgesproken-eo-19-april-2011/

 

3 – Asielzoekers die een status hebben gehad vanwege categoriale bescherming , die Nederlands hebben geleerd en ingeburgerd  zijn, die vaak een vak hebben geleerd en soms al aan het werk waren, niet zomaar vanwege een veranderd beleid  ten aanzien van hun herkomstgebied op straat gezet moeten worden. Het is een inhumane reactie op mensen die veel hebben meegemaakt. Het is economische verspilling. Het maakt mensen ziek , die niet ziek hadden behoeven te worden. Mensen die zoals blijkt vaak niet terug kunnen, omdat de inschatting van de situatie in het land van herkomst veel te optimistisch is.

Zie bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van Centraal – en Midden Irak , dat in 2002 moest worden aangepast omdat de vooronderstellingen van de Nederlandse Staat niet juist bleken, nadat al duizenden Irakezen op straat waren gezet en in de problemen waren gekomen.

 

4 – Asielzoekers  die over verblijf procederen onderdak moeten krijgen tijdens de procedure en ook daarna. Nu worden mensen gedwongen op straat gezet als ze nog procederen of als ze aan de onmogelijke wensen van de Nederlandse regering om het land te verlaten niet hebben kunnen voldoen. De Nederlandse regering heeft het ook heel moeilijk gemaakt om opvang op lokaal niveau te krijgen. Door dit beleid worden asielzoekers gedwongen tot daden die strafrechtelijk kunnen worden benoemd en tot contra-indicatie leiden en vervolgens iedere mogelijkheid op verblijf om andere redenen zonder hun schuld uitsluiten. Het gaat hier om overleven, niet om criminele intentie.

Bekend is dat het in het algemeen voor mensen zonder vergunning al niet mogelijk is te werken, te wonen, een bankrekening te hebben, tegen ziektekosten verzekerd te zijn etc.

 

5 – Vreemdelingen worden te gemakkelijk ongewenst verklaard of krijgen een inreisverbod. Vervolgens is er sprake van een praktisch volledige uitsluiting. Vreemdelingen worden op deze wijze gecriminaliseerd. Dit beleid maakt het voor de Nederlandse overheid mogelijk mensen maar eindeloos op te sluiten, zelfs als uitzetting feitelijk niet aan de orde is.

 

6 –  Onschuldige mensen horen niet in een gevangenis. Onschuldige mensen horen ook niet te worden onderworpen aan een regiem dat zelfs strenger is dan bij criminelen. De gevangenis wordt als een pressiemiddel gebruikt om vreemdelingen mee te laten werken aan hun – zogenaamd vrijwillige – uitzetting, ook al hebben de vreemdelingen echtgenoot en kinderen hier te lande, ook al is de vreemdeling ernstig psychisch ziek en heeft hij de mantelzorg van zijn familie nodig.

Net als in andere, beschaafde landen moeten asielzoekers de mogelijkheid hebben niet zonder enige activiteit opgesloten te worden. Ze moeten de tijd zinvol kunnen doorbrengen, ook ter vermijding van zware psychiatrische decompensatie en zelfmoord(pogingen).

Ze  worden dus gedwongen om niets te doen voor een aan hen niet duidelijk gemaakte termijn. Maatregelen zoals visitaties in detentie zijn mensonwaardig. Zelfs mannen worden bij vrouwen ingeschakeld om hen uit te kleden en te visiteren.

Daarbij wordt  geen rekening gehouden met trauma’s de asielzoekers hebben meegemaakt zoals verkrachting in het land van herkomst. Ook al is het bij de medische dienst van de gevangenis bekend, dan nog wordt daar geen rekening mee gehouden.

 

 

7 – De Nederlandse overheid schroomt zelfs niet om valse documenten te kopen om iemand uit te zetten.

Als de asielzoeker met een eigen paspoort komt is hij per definitie geen vluchteling.

Een asielzoeker die met valse documenten hier komt, noodzakelijk om te kunnen vluchten, kan daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden, vervolgens ongewenst verklaard worden en nooit meer in aanmerking voor een status komen.

Een asielzoeker verkeert in een Kafka achtige toestand.

Als hij met een gekocht paspoort van een ander land naar Nederland komt loopt hij-  ondanks alle bewijzen van het tegendeel –  het risico als een inwoner van dat land beschouwd te worden nadat de KMAR het paspoort authentiek heeft verklaard, ook al heeft de betrokken personen grote problemen in het land van herkomst.

 

8 – De medische zorg is abominabel. Asielzoekers die ernstig ziek zijn worden desalniettemin uit asielzoekerscentra gezet. Asielzoekers in vreemdelingenbewaring die onder behandeling van psychiaters zijn zien tijdens hun detentie soms nooit een psychiater, alleen een psycholoog wiens taak het lijkt de asielzoeker handvaten zoals ademhalingsoefeningen te bieden om de detentie enigszins door te kunnen maken.

PRIME krijgt  talloze meldingen van asielzoekers over problematische medische zorg in de gevangenis. Bijvoorbeeld iemand die een behandeling nodig heeft  die hij niet krijgt omdat hij toch uitgezet wordt.

 

9 – Voor schrijnende gevallen en gewortelde personen en kinderen moeten om  humane redenen een  verblijfsvergunning krijgen. De klemmende redenen van humanitaire aard zijn ingevolge artikel 13 van de vreemdelingenwet immers een van de pijlers van het vreemdelingenrecht.

 

10 – Voor een zorgvuldig en rechtvaardig beleid is goede informatie nodig. Kort en bondig, transparant,  op tijd en  toegankelijk voor iedereen. Het is de taak van de IND om deze informatie via de nodige tabellen en statistieken uitgebreid te openbaren.

Nu is het oncontroleerbaar beleid basis voor uitlatingen zijdens de overheid zowel in positieve zin – kijk eens hoe goed we het doen – als in negatieve zijn – kijk eens hoe streng we zijn en hoe we de asielstroom met succes hebben teruggedraaid. Zonder de internationale context daarbij de betrekken.

Voor het sjoemelen met statistieken zie de volgende link.

https://www.prime95.nl/MainW/2011/11/30/443/

 

11 – Eenmaal illegaal, altijd illegaal past niet meer in deze tijd, waarin mensen reizen en zich over de wereld verspreiden in het kader van de globalisering.

 

Zie ook de reactie van verschillende advocaten op de oproep van PRIME met betrekking tot de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel.

 

https://www.prime95.nl/MainW/2012/05/17/humaan-of-hypocriet/

https://www.prime95.nl/MainW/2012/05/22/526/

https://www.prime95.nl/MainW/2012/05/22/530/

 

 

Hoogachtend,

 

Namens Stichting PRIME

Ahmed Pouri

Ook betrokken bij Actie tentenkamp Koekamp in Den Haag.