september 2004

 

 

 

Vragen ten behoeve van hoorzitting over IND op 13 september 2004

 

IND-ers en politici van rechtse partijen verschuilen zichzelf altijd achter drie belangrijke slogans:

 Rechtvaardig, zorgvuldig, individueel

 Beweerd wordt dat ieder een rechtvaardig, zorgvuldig en individuele toetsing heeft. Als we alleen in 2001 kijken naar de statistieken van het UNHCR van 11 landen, zoals Soedan, Somalië, Sierra Leone, Sri Lanka, Angola, Guinee etc. , dan blijkt dat van de 14021 aanvragen geen enkele tot een verblijfsvergunning asiel heeft geleid. De landen werden allemaal veilig verklaard. De toetsing was niet individueel. Nederland miskende de politieke problematiek in de betreffende landen en verbloemde de dictatoriale systemen daar. De beslissing was een politieke.

De politieke beslissing betekent dat Nederland de asielzoekers hier slachtoffer wil maken om potentiële toekomstige asielzoekers te ontmoedigen. We vragen ons af waar is de rechtstaat en waar heeft de onafhankelijke rechter een plek? Doordat slechts marginale toetsing van rechters mogelijk is, hebben rechters nauwelijks enige invloed in het beslissingstraject.

 Het resultaat is : ziek worden, zelfmoorden, hongerstakingen, psychisch gestoord worden. Het leidt ook tot gedwongen prostitutie van vrouwen die niet op andere manier hier kunnen overleven. Statistiek om deze problematiek zichtbaar te maken ontbreekt. Structurele problemen worden door de IND altijd “incidenten”genoemd en dus wordt er niet naar een oplossing gezocht.

Hegel zei dat als een incident zich herhaalt is het niet meer een incident maar een noodzaak die voortvloeit uit de structurele problematiek.

 Zijn “echte vluchtelingen” welkom?

 Uit de statistieken van het UNHCR blijkt dat Nederland een van strengste landen ter wereld geworden tegen vluchtelingen.

Enkele voorbeelden:

 In het jaar 2001 , toen de geallieerden Afghanistan gingen bombarderen en het voor iedereen duidelijk was dat Afghanistan niet veilig was, heeft Denemarken 87 %, Duitsland 73 % van de asielaanvragen toegewezen tegenover Nederland 2%.

Bij Irak is hetzelfde aan de orde. Duitsland heeft 64% (10.086 personen) status verleend, Nederland 0,5 % (7 personen).

 In het jaar 2002 heeft Zwitserland 73 %, Frankrijk 27,2 % en Nederland 1% van de Irakezen een status verleend.

 Ten aanzien van Somalië heeft een rechts land als Denemarken in 2002 53,7 % toegewezen en Nederland 0,0 %.

 Als de belangrijkste statistische gegevens over de periode 1998 tot en met 2002 worden bekeken, dan heeft Nederland respectievelijk 9 %, 2.5 %, 2.0% , 0.6 % en 0.55% van de asielzoekers als vluchteling erkend, terwijl gemiddeld in alle geindustrialiseerde landen in dezelfde periode respectievelijk 16.1%, 17.6% , 19.0 %, 18.0% en 21.9% werden erkend.

 Nederland beweert altijd dat echte vluchtelingen hier welkom zijn. Zouden die echte vluchtelingen Nederland niet vertrouwen, dat zij toch niet komen.

Wij vragen ons af waarom alle echte vluchtelingen naar andere landen gaan en alle leugenaars naar Nederland komen?

 Kan de IND een definitie geven van de echte vluchteling, die in Nederland zo zeldzaam is geworden.

 Het gevaar van onbeheersbare vluchtelingenstroom

 VVD kamerlid de heer Kamp:

“Van de asielzoekers uit Somalië, Siërra Leone en Angola komt respectievelijk 20, 26 en 45% naar Nederland, terwijl Nederland maar 3% van de inwoners van die 25 Europese landen heeft . Mensensmokkelorganisaties leiden van overal uit de wereld onevenredig veel klanten naar Nederland. Deze ontwikkeling wordt steeds moeilijker te stoppen en heeft steeds grotere negatieve gevolgen voor de veiligheid en de stabiliteit van de Nederlandse samenleving . (onderstreping A.Pouri)

(Tweede kamer der Staten-Generaal,19 637 vluchtelingenbeleid ,

27 204 mensensmokkel, nr. 582 verslag van een algemeen overleg ,10 april 2001)

Een jaar later zei hetzelfde kamerlid:

“…Vorig jaar kwamen 4000 Angolese asielzoekers, bijna de helft AMA, naar Nederland oftewel 57% van alle Angolese asielzoekers die naar de EU kwamen. Zorgelijk is ook dat 44% van de toestroom uit Guinee naar de Europese unie naar Nederland gaat. Wat is de oorzaak van de onevenredig grote toestroom naar Nederland? Wat heeft het kabinet gedaan om die oorzaak weg te nemen?

Het derde Afrikaanse land met een onevenredig grote toestroom is Sierra Leone en het vierde Somalië…”

( Vluchtelingenbeleid nr. 19 637 Nr. 664 verslag van een algemeen overleg, 16 april 2002)

Blijkbaar in de ogen van de VVD’ers ligt de echte oorzaak van het asiel problematiek niet bij oorlog, totalitair regeringen, grove mensenrechten schendingen, ongekende armoede en talloze brandhaarden, maar bij de mensensmokkelaars die het plezierig vinden de Nederlandse regering te pesten!

De heer Wijn (CDA)

Het gevaar bestaat dat Engeland, Duitsland en Frankrijk, die op dit moment met grotere problemen zitten dan Nederland, met beleidswijzigingen zullen komen waardoor de toestroom naar Nederland nog groter wordt. …

Van de huidige gang van zaken gaat het signaal uit: kom met zoveel mogelijk mensen naar Nederland, kan loopt het systeem vast en krijg je uiteindelijk een status, of je bescherming nodig hebt of niet. …

De VVD heeft al die jaren het beleid bekritiseerd, maar is er uiteindelijk wel altijd mee akkoord gegaan. Het is de VVD dan ook te verwijten dat de geloofwaardigheid van de politiek, en vooral van de VVD, zwaar onder druk staat.

Er is concurrentie tussen VVD en CDA voor een inhumaan asielbeleid. Alle grenzen van fatsoen worden overschreden. Paniek zaaien, statistieken en informatie manipuleren: alles is toegestaan.

 Neoliberale oplossingen van asielbeleid

 “…Er moet een eind gemaakt worden aan het misbruik van de asielprocedure door economische migranten en er moet naar gestreefd worden dat niet meer dan een evenredig deel van de asielzoekers naar Nederland komt. Er zijn harde maatregelen nodig om Nederland minder aantrekkelijk te maken als bestemming voor asielzoekers door het patroon van mensensmokkelorganisaties en de brugfunctie van de grote immigrantengemeenschappen in Nederland te doorbreken….”

 “…. De toestroom van AMA’s moet beperkt worden door een AMA die naar Nederland komt, in de regel direct te laten terugkeren . …”

Vergaderjaar Tweede Kamer 2000-2001, Vluchtelingenbeleid nr. 19637, Mensensmokkel nr. 27204, verslag algemeen overleg nr. 582 vastgesteld 10 april 2001.

 “… Dat is te bereiken door een consequente opstelling: op Schiphol alle ongedocumenteerden afwijzen, alle alleenstaande asielzoekers die geen vluchteling zijn direct terugsturen, tweede asielverzoeken consequent weigeren en al diegenen terugsturen die over land komen, aangezien die per definitie in een ander veilig land asiel hadden kunnen vragen. … “

Vluchtelingenbeleid nr. 19 637

Nr. 664 verslag van een algemeen overleg, 16 april 2002

De verharding van het asielbeleid leidt tot stigmatisering van asielzoekers als economische vluchtelingen, gelukzoekers, oplichters, documentvervalsers, en het leidt tot het criminaliseren van asielzoekers .

Daarom denken wij dat het beleid van de IND is gericht om maximale uitzettingen te realiseren.

Valse informatievoorziening via statistieken

 Waarom geeft de IND geen betrouwbare en heldere statistieken? Wanneer de kamerstukken gelezen worden dan blijkt dat er met de statistieken gesjoemeld wordt. Bijvoorbeeld : in het jaar 2003 beweert Nederland dat er 13.402 vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. Dat cijfer wordt kennelijk ook doorgegeven aan het UNHCR. Uit de kamerstukken blijkt echter dat van dat aantal meer dan 30 % herhaalde asielaanvragen betreft. Als de dubbeltellingen er af getrokken worden is het aantal minder dan 9000. Het gaat hier dus om 13.402 dossiers, niet om zoveel personen.

De suggestie die wordt gewekt dat de hele wereld Nederland overstroomt is dus al jaren een fabel.

Hoe kan op dit soort vage, valse, incomplete statistieken door de minister en goedgekeurd door politiek een beleid worden ontwikkeld?

 Deze gegevens zijn een topje van de ijsberg. Het is niet voor niets dat racisme en extreem rechts groeit in Nederland. Iedere burger in Nederland – ook vluchtelingen – hebben recht op goede en betrouwbare informatie. Daar schort het aan. Daarom bepleiten wij al geruime tijd dat er dringend reden is voor een parlementair onderzoek naar het functioneren van de IND.

Voor meer en uitgebreidere informatie zie brieven van PRIME:

- “Informatievervalsing en manipuleren van informatie is mensenrechtenschending”, 27 mei 2004,

- “De intolerantie van Nederland ten opzichte van asielzoekers blijkt uit de statistieken van het UNHCR”, 9 februari 2004

beide aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie.

 Namens stichting PRIME:

Ahmed Pouri tel: 070-3050415/06-55362313

 

 
  Home