Saturday, March 12, 2005

 

 

 

Petitie 8 maart 2005

 

Mensenrechtensituatie in Nederland

 

Jarenlang heeft Nederland zich er op laten voor staan de mensenrechten hoog in het vaandel te hebben. De goede naam die Nederland op dat vlak had, is echter de laatste jaren steeds meer te grabbel gegooid.

Niet alleen derde wereld landen worden tegenwoordig veroordeeld voor het schenden van mensenrechten door organisaties als Human Rights Watch, ook Nederland is die eer te beurt gevallen. Voor haar asielbeleid! Maar naar de kritiek van bijvoorbeeld Human Rights Watch, het UNHCR en recent de Physicians for Human Rights lijken voor dovemansoren bestemd.

 

Dromen en werkelijkheid

 

Aan de ene kant is er in Nederland minister Verdonk, die constant een grauwe wolk over asielzoekers heen gooit.Aan de andere kant is er een groep asielzoekers, die de reclame over mensenrechten in Nederland hadden gehoord, maar van een koude kermis zijn thuisgekomen.

Zesentwintig duizend moeten uitgezet worden, hoewel de meeste niet eens zijn uitgeprocedeerd.Een enkele keer komt wel ter sprake dat het werkelijke uitzetbare deel heel klein is, maar meestal wordt dat gemakshalve vergeten waardoor een sfeer ontstaat alsof alle asielzoekers die hier nog zijn hier niet mogen zijn en niet meewerken aan hun uitzetting.

Vervolgens wordt verteld dat er een hele groep alsnog een vergunning heeft gekregen, want de minister heeft haar hand over haar hart gestreken. Er wordt niet bij verteld dat ook veel asielzoekers hun procedure winnen, omdat de IND daarvoor verkeerde beslissingen had genomen. Wanneer de minister er niet onder uit kan, zal zij een vergunning verlenen. Maar dat zijn veelal vergunningen waar de betreffende personen gewoon recht op hebben. Niets hand over hart steken!

 

In plaats van het corrigeren van haar apparaat bedreigt de minister asielzoekers

 

Er zijn veel schrijnende gevallen. Asielzoekers, die al jaren geleden serieus genomen hadden moeten worden. Asielzoekers die al vele jaren in de procedure zitten. De klachten bij de Nationale Ombudsman zijn voor 50 % tegen de IND. Men krijgt zelden een reactie van de IND zonder een klacht in te dienen.

Als een asielzoeker alles heeft gedaan, maar niets heeft geholpen, en dan de publiciteit opzoekt, dreigt de minister zijn dossier openbaar te maken en dus alle privacy over boord te gooien! Alsof dat het beleid rechtvaardig en zorgvuldig maakt!

In plaats van dat de minister de noodkreten die alom weerklinken probeert te begrijpen en onderzoek doet naar het functioneren van haar eigen apparaat, dreigt ze weer met maatregelen die laten zien hoe inhumaan het beleid is geworden. Pers en publiciteit zijn pilaren van democratie en mensenrechten. De minister wil dat kennelijk beperken voor vluchtelingen.

 

Welke graad van zieligheid spreekt de minister aan?

 

Vluchtelingen zijn vaak enorm krachtige, vindingrijke en creatieve personen, die soms als de toekomstige leiders van hun land kunnen worden beschouwd, als de problemen daar over zijn. Daar wordt in asielprocedures zeker geen rekening mee gehouden. In het huidige beleid komen zij eerst terecht in een inhumane, vaak langdurige procedure, terwijl zij in erbarmelijke omstandigheden verkeren wat betreft leefomstandigheden, gezondheidszorg en dergelijke. Wanneer zij dan gedurende die procedure lichamelijk en geestelijk invalide zijn gemaakt, zal hun zaak aan de hand van de graad van zieligheid en schrijnendheid worden beoordeeld. De absolute meerderheid van de vluchtelingen voelen zich niet zielig. Zij hebben er ook recht op dat zij op hun kundigheid en andere positieve kanten worden bekeken.

 

Vrouwen die vele malen door hun autoriteiten worden verkracht, worden niet geloofd omdat ze bijvoorbeeld tegen die autoriteiten geen aanklacht hebben ingediend of omdat ze geen officiële bewijsstukken van de daders van die verkrachting hebben (beide vaak onmogelijk), maar vervolgens worden ze dan op hun zieligheid, de geestelijke situatie als gevolg van de verkrachting en als gevolg van het langdurig niet geloven van de problemen, misschien wel beoordeeld. Daarbij wordt vergeten dat al die jaren dat zij moeten wachten ze voor hun problemen niet geholpen kunnen worden, omdat zekerheid omtrent verblijf voorwaarde is om alles achter zich te kunnen laten.

Vrouwen die ondanks de ellende zich weten staande te houden, en niet gek worden en bijvoorbeeld zijn gaan studeren, worden weer niet serieus genomen omdat de zieligheidgraadmeter niet gevoelig voor hen is.

Het meten van iemands zieligheid is enorm degraderend voor de mens. De discussie over de mate van zieligheid in een soort concurrentie van argumenten is een aantasting van de integriteit van de persoon.

De zieligheid – door het langdurig niet achter je kunnen laten van de problemen – wordt dus door justitie zelf gecreëerd, op basis overigens waarvan een verblijfsvergunning zelfs nog niet zeker is.

 

Er zijn natuurlijk mensen die door wat ze hebben meegemaakt in hun land van herkomst al direct bij aankomst overduidelijk lijden aan een post traumatische stress stoornis en dus geestelijke problemen hebben. Die problemen moet niet in het kader van zieligheid en schrijnendheid worden bekeken, maar in het kader van de asielprocedure. Ze zijn immers vanwege die gebeurtenissen gevlucht?

 

Seksueel misbruikte vrouwen

 

Een heel problematische groep zijn de seksueel misbruikte vrouwen.Dat is de groep die wij er vandaag uitlichten.Uit alle rapporten over landen waar oorlog is blijkt dat vrouwen massaal verkracht worden. Maar niet dat ze in Nederland geloofd worden of in Nederland toegelaten worden. Het aantal vrouwen dat in Angola verkracht is, is groot. De toelating hier als vluchteling is 0.

Soedan, Sierra Leone, landen waar de kranten vol van staan over verkrachtingen van vrouwen, maar vrouwen die daarvandaan komen , verkracht zijn en vaak ook heel veel andere vreselijke dingen hebben meegemaakt,hoeven er niet van uit te gaan dat zij met zo’n verhaal zomaar zullen worden geloofd

 

Eerwraak ook in asielprocedure

 

De minister heeft de mond vol over eerwraak, maar in asielprocedures lijkt het een vergeten onderwerp. Vrouwen, die met hun mannen naar Nederland vluchten, kunnen meestal niet vertellen dat ze seksueel misbruikt zijn. Als de mannen of andere familieleden het te weten komen, dan dreigt er eerwraak.Is het dan gek dat zo’n vrouw het niet direct gaat vertellen aan een wildvreemde ambtenaar, zo iemand voor wie ze in het land van herkomst vlucht ? Maar als ze het wel direct vertelt, worden er vaak andere smoesjes bedacht waarom ze niet moet worden toegelaten. De verklaringen zijn vaag, de verklaringen zijn tegenstrijdig, net alsof niemand bij de IND weet wat er aan de hand is als een vrouw verkracht is en daardoor ernstig getraumatiseerd is.

 

Medische bewijsstukken

 

Vaak zijn er geen medische stukken. Dat kan ook moeilijk als een asielverzoek in de 48 uurs procedure wordt afgehandeld en de arts in het aanmeldcentrum vaak geen traumatoloog is.Zelfs als iemand pas later nader wordt gehoord, is het niet zeker dat er medische stukken zullen zijn. Als de vrouw er al over kan praten, is het de vraag of de summiere medische hulp in een asielzoekerscentrum tot goede rapportage zal leiden. Men kan het treffen, maar vaak ook niet.

 

 

Gelijke behandeling van verkrachtingsgevallen

 

In Nederland mogen vrouwen bij verkrachting nog 15 jaar lang aangifte doen. Als ze minderjarig waren toen het gebeurde gaat de termijn pas op hun 18 e lopen. Vrouwelijke asielzoekers moeten alles meteen vertellen, in de eerste 48 uur.Artikel 1 van de grondwet garandeert een gelijke behandeling, maar dat geldt zeker niet voor verkrachte vluchtelingenvrouwen.

 

Het gevolg is: heel veel vrouwen - die in hun land van herkomst verkracht zijn - op straat, soms met kinderen. Soms worden ze op straat nogmaals verkracht.

Als ze in een tweede asielprocedure misschien wel medische gegevens hebben, is het zeer de vraag of er nog naar gekeken zal worden.Zo blijven vrouwen getraumatiseerd, of worden nog verder getraumatiseerd. Kinderen, die ze hebben, zullen ook een behoorlijke tik van de molen mee krijgen, als hun moeder niet behandeld wordt omdat ze niet verzekerd is tegen ziektekosten, geen geld heeft om van te leven.

 

Inschakelen trauma-deskundigen

 

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft in november 2002 al geadviseerd dat indien er aanwijzingen bestaan van seksueel geweld, de asielzoeker de nodige rust moet krijgen om zich voor te bereiden op het nader gehoor.De IND dient bij de gehoren gebruik te maken van trauma-deskundigen. Ook de asielzoeker dient de gelegenheid te krijgen zich door een of meer deskundigen te laten bijstaan. Of daar in de praktijk ooit gevolg aan is gegeven, weten wij niet. Wij zien alleen maar vreselijke gevallen, waar in het geheel niet geluisterd is.

 

 

 

Parlementair onderzoek

 

Wij pleiten al jaren voor een parlementair onderzoek naar het functioneren van de IND. De vluchtelingenproblematiek is geen juridisch probleem meer, maar een politiek probleem. En daar moet dringend wat aan gedaan worden, te beginnen met de groep seksueel misbruikte asielzoekers.

 

Zwartboek

 

Wij zijn bezig in samenwerking met heel veel advocaten en deskundigen een zwartboek over deze problematiek samen te stellen. Wij zien in ons werk dat het beleid niet zorgvuldig en humaan is. Het beleid zoals dat officieel zou bestaan, wordt in de praktijk ook vaak niet toegepast. Verzoeken om onderzoek worden genegeerd.Beslist wordt regelmatig in strijd met wat in de ambtsberichten van de minister van buitenlandse zaken staat vermeld.

Als minister Verdonk in een moeilijke positie is, is haar ultieme wapen dat de rechter heeft beslist. Maar ze vertelt er niet bij dat in het huidige vreemdelingenrecht de rechter slechts beperkte toetsingsmarges heeft. Bij de politiek ligt de verantwoordelijkheid, niet bij de rechterlijke macht. Rechters regeren ook niet in dit land.

 

Wij vragen u dan ook van minister Verdonk te eisen dat:

 

- Waar het recht voor Nederlanders wordt erkend om nog gedurende 15 jaar melding te maken van verkrachting, dit uitgangspunt niet mag worden verlaten in de asielprocedure.Weg met de 48 uurs procedure voor seksueel misbruikte asielzoekers! Er mag niet gediscrimineerd worden tussen asielzoekers en Nederlanders (artikel 1 Grondwet)

 

- Vrouwelijke asielzoekers (nader) gehoord worden door vrouwelijke ambtenaren bijgestaan door vrouwelijke tolken.

 

- Indien er bij een asielzoeker aanwijzingen bestaan van seksueel geweld, het asielverzoek niet AC mag worden afgedaan. In een dergelijk geval moet, conform het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken(ACVZ) van november 2002, de asielzoeker de nodige rust krijgen om zich voor te bereiden op het nader gehoor. De IND dient bij de gehoren gebruik te maken van trauma-deskundigen. Ook de asielzoeker dient de gelegenheid te krijgen zich door een of meer deskundigen terzake te laten bijstaan.

 

- Zodra er bij een asielzoeker een indicatie is van seksueel geweld, moet er gebruik worden gemaakt van zedenspecialisten, zoals ook gebruikelijk in het strafrecht.

 

- Het bureau medische advisering (BMA) bij het ministerie van justitie moet onafhankelijk worden van haar werkgever.

 

- Trauma’s mogen niet alleen bekeken worden door het BMA in termen of de asielzoeker kan reizen of niet.De medisch/ psychische situatie van de asielzoeker moet bij het vluchtverhaal betrokken worden en daar kan de BMA een bijdrage aan leveren. Wij roepen u op minister Verdonk de BMA daar opdracht toe te geven.

 

- Indien het BMA wil afwijken van het standpunt van de hulpverleners van de asielzoeker, die met diens toestemming medische informatie hebben verschaft, de arts van het BMA de betrokkene dan zelf onderzoekt of doet onderzoeken door een deskundige. Als er van de kant van behandelaars geen informatie komt, moet de BMA arts de betrokkene ook zelf onderzoeken.

 

- Er een apart beleid komt ten aanzien van asielaanvragen waarbij seksueel geweld een rol speelt.De vreemdelingencirculaire dient hiertoe een apart hoofdstuk te bevatten.

 

- Uitgeprocedeerde vrouwen al dan niet met kinderen niet op straat worden gezet zolang ze in Nederland zijn.

 

Namens Stichting PRIME

 

Ahmed Pouri (coördinator)

Tel 06 55362313

070 3050415

 
  Home