17 sep 2005

 

 

 

Landelijke Manifestatie “Genoeg is genoeg”, 17 september 2005, te Amsterdam

Toespraak Mohamed Rabbae , namens het Landelijk Komité “Genoeg is genoeg”

Beste vrienden en vriendinnen! Vanaf deze plaats wil ik u allen zeer hartelijk begroeten!

Wij zijn vandaag vanuit alle streken van Nederland naar Amsterdam gekomen om massaal onze diepe bezorgdheid uit te spreken over de huidige maatschappelijke en politieke koers van het land. Sinds de openbaring van de onderbuik in het jaar 2000, zijn de allochtone burgers van ons land – al dan niet moslims- continu onderwerp van discussies, provocaties, vernederingen en zelfs van fysiek geweld. In de afgelopen 40 jaar hebben wij nog nooit een dergelijk klimaat van hetze, discriminatie en racisme meegemaakt. Het nuchtere, beschaafde en genuanceerde Nederland, waar wij trots op waren is, zakt weg.

Vanwege hun naam, hun uiterlijk of hun godsdienst hebben de allochtone burgers steeds minder toegang tot de arbeidsmarkt, de horeca, de woningmarkt en zelfs tot sommige rijscholen! Nederland sluit zich af voor een deel van de eigenbevolking!

Hoe moeten deze burgers dan integreren in de samenleving? En is het dan vreemd dat de allochtone populatie – jong en oud- zich ook afsluit voor de rest van de maatschappij ? En wat doet ons landelijke bestuur? Niet alleen doet het niets om de maatschappelijke integratie te bevorderen – zie bijvoorbeeld het intrekken van de wetSamen op de arbeidsmarkt- erger nog: het gooit olie op het vuur! Door hun stigmatiserende en provocerende uitspraken over de allochtonen en de moslims, laten ministers Zalm, Verdonk, Hogervorst en Remkes, duidelijk zien dat zij meer oog hebben voor de populistische stem dan voor het algemeen belang, namelijk de eenheid van Nederland! En wat de aanvoerder van deze onverantwoorde bestuurders, de heer Balkenende?

Die duikt onder en laat de VVD rustig de kastanjes voor hem uit het vuur halen.

Voor het eerst in onze geschiedenis in Nederland, hebben wij te maken met een regering die de allochtone burgers, zelfs in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, ongelijk behandelt en dus bewustdiscrimineert. Daartoe is deze regering bereid om desnoods de Nederlandse grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Associatie-verdrag tussen de EU en Turkije, het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de V.N- verdragen ter uitbanning van racisme en discriminatie, aan haar laarzen te lappen.

En de meerderheid in de Tweede Kamer, het door het volk gekozen controleorgaan? Die meerderheid, namelijk CDA, VVD, en D 66, laat tegenwoordig alles passeren, als het maar bedoeld is om de allochtonen en de moslims te “ disciplineren” ! Gelukkig hebben wij nog onafhankelijke rechters in dit land, die de ontspoorde wetgeving van deze regering en de nalatigheid van het parlement een halt toeroepen en zodoende de rechtsstaat alsnog overeind houden!

Beste vrienden en vriendinnen!

Vroeger dachten wij dat de uitspraak “democratie moet je elke dagverdedigen”, voornamelijk sloeg op landen in Afrika, Zuid-Amerika of Oost-Europa. Maar tegenwoordig moeten wij helaas ook in Nederland op onze qui-vive zijn! Met verbijstering constateren wij dat minister Verdonk tot twee keer toe, namelijk in de rechtszaken betreffende dossiers van asielzoekers en de hoge legeskosten van verblijfsvergunningen- weigert om de uitspraak van de rechter en van de Europese Commissie uit te voeren. Nota bene, dezelfde minister die het niet nalaat om de allochtone burgers keer op keer aan te spreken op hun respect voor de Nederlandse rechtsorde en rechtsstaat!

Diezelfde rechtsstaat wordt zo langzamerhand behoorlijk aangetast door de antiterrorismewetgeving van Ministers Donner en Remkes. De willekeur van deze wetgeving –het vastzetten, dan wel beperken van de bewegingsvrijheid van burgers zonder rechterlijke uitspraak -zal zich vooral richten op de allochtonen in het algemeen en de moslims in het bijzonder. Wij roepen daarom alle democratische krachten die de rechtsstaat liefhebben op, om te voorkomen dat Nederland besmet raakt met de “Guantanmo-Bay”-virus. Deze riskante ontwikkeling brengt ons land nog meer in de problemen. Immers deze willekeur zal de radicalisering alleen maar versterken en een verdere ontwrichting van de samenleving tot gevolg hebben.

Regering en sommige grote gemeenten trekken tegenwoordig grote sommen geld uit om radicalisering onder de jeugd tegen te gaan. Als deze regering samenbindend zou zijn in plaats van steeds olie op het vuur te gooien, dan zou dit geld aan betere doelen zoals onderwijs besteed kunnen worden. De regering beseft kennelijk niet dat ze voor een deel zelf de bron is van radicalisering. Zij draagt zelfs Minister Verdonk op, om te werken aan de binding tussen de burgers in de samenleving. Dat is hetzelfde als het vragen aan een pyromaan om brand te blussen!

Minister Remkes vraagt de moslims om hun stem te verheffen tegen het terrorisme. Wij zijn niet bang om deze impliciete beschuldiging van repliek te dienen.

Mijnheer Remkes ! voor eens en voor altijd : wij zijn tegen het terrorisme van welke kant dan ook ! zowel van de kant van de – zich op de islam beroepende - groeperingen als ook van de kant van staten zoals de Verenigde Staten van Amerika. Uw verzet tegen het terrorisme zal des te geloofwaardiger zijn als u ook Bush vraagt om te stoppen met zijn staatsterrorisme in Irak. Zo niet, dan bent u helaas bezig met een selectieve verontwaardiging!

 

Beste vrienden en vriendinnen!

Het gaat helaas niet goed met ons land. Wij raken diep verdeeld en de angst voor elkaar verziekt het maatschappelijke klimaat. Zonder vertrouwen in elkaar is het samenleven onmogelijk en bovendien ongezellig. Het is nu tijd om de handen ineen te slaan om ons land een hoopvol perspectief te bieden. Het perspectief van een verenigd Nederland waar het leuk toeven is en waar wij niet van elkaar bang hoeven te zijn. Maar daarvoor moeten we elkaar opzoeken, elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Vandaag zijn wij daarmee begonnen. Wij hebben daarom een aantal maatschappelijke organisaties, religieuze leiders en politieke partijen uitgenodigd om samen met ons een nieuw tijdperk in te luiden. Een tijdperk van fatsoen, vriendschap en onderlinge solidariteit. Een tijdperk van eenheidinverscheidenheid! Wij zijn daarom blij dat deze positieve krachten vandaag in onze midden zijn!

Met hen zullen wij overmorgen aan de slag gaan!

De strijd voor een prettig en fatsoenlijk Nederland vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. Maar als wij bereid zijn om onze problemen als gemeenschappelijke problemen aan te pakken en onze vreugde ook als gemeenschappelijke vreugde met elkaar te delen dan kan niemand ons breken: de spookrijders van dit kabinet niet! En zelfs het terrorisme niet!!!

 

Ik dank u !

 

 

 

 
  Home