Help PRIME voort te bestaan

Het werk van prime kan alleen maar door gaan met giften van particulieren en fondsen!

Zoals u op onze site kunt zien redt prime letterlijk de levens van mensen die in een uiterst wanhopige situatie bij ons binnen komen of die we op vele plaatsen hebben opgezocht.
We zijn op alle fronten bezig voor de mensen in de meest zwakke posities en proberen in alle dimensies onherstelbare schade te voorkomen.

Prime vecht met alle mogelijke middelen voor de rechtelozen.

Regelen en ritselen

EEN ROTTE, ZWARTE KIES

Pistolen op illegalen gericht tijdens ramp

De wanhoop achter de statistieken

 

U kunt het werk van de Stichting PRIME  steunen met een gift voor de diverse doelen die aftrekbaar zijn voor de belasting. Giro 7699299 tnv PRIME te Den Haag.

Ook kunt u gebruik maken van het formulier om PRIME  te machtigen eenmalig of periodiek een bedrag af te schrijven van uw rekening. Dit formulier svp ingevuld en getekend opsturen naar PRIME , Stationsweg 62 , 2515 BP Den Haag.

Voor meer informatie :
Ahmed Pouri  06 – 55 36 23 13
Frans van de Velde 070 – 366 0801

*************************************

donateur worden

Je kunt ons werk ook steunen door automatisch periodiek een bedrag aan Prime te geven. Vul daartoe deze incassomachtiging in en stuur die in een voldoende gefrankeerde envelop naar ons terug: Stichting Prime, Stationsweg 62, 2515 BP  Den Haag.

 

print versie

Machtigingsformulier automatische incasso

Ondergetekende:

de heer/mevrouw:        
adres:
postcode en woonplaats:
telefoonnummer:

machtigt hierbij Stichting Prime, Stationsweg 62, 2515 BP  Den Haag
om met ingang van:
wekelijks/ 1x per 2 weken / maandelijks / per kwartaal / halfjaarlijks/ jaarlijks
een bedrag van:

[ ] € 5,=  [ ] € 10,=  [ ] € 15,= [ ] € 20,= [ ] anders, € .........

af te schrijven vanzijn / haar (Post)bankrekening, nummer:

bestemd als periodieke gift voor:

 

Plaats en datum:                                                                        Handtekening:
.

Als ik het niet eens ben met een incasso dan heb ik het recht en de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij mijn (Post)bank terug te vorderen.

 

 
  Home