6 - 8 - 2006

 

 

 

Persbericht 6 september
 
Volledige genoegdoening voor alle slachtoffers van de Schipholbrand
 
De voorlopige conclusies van een gedeelte van het rapport van de Onderzoeksraad 
wijzen op grove nalatigheid door diverse overheidsinstanties. Wat nu bekend is 
geworden aan voorlopige conclusies wijst op schaamteloze  bestuurlijke 
verwaarlozing van fundamentele overheids taken, waaronder de zorg voor de 
veiligheid van mensen die opgesloten zitten. En in de meeste gevallen zijn het 
mensen die zelfs niet onder verdenking stonden van strafbare feiten. Ze zaten 
vast omdat ze het land uit moesten.
Los van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de technische details, zijn er 
natuurlijk  juridische vragen naar verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en 
genoegdoening. En er zijn politieke vragen: welk beleid heeft tot deze ramp 
kunnen leiden, en welke maatregelen zijn noodzakelijk om de kans op herhaling, 
resp. het voortbestaan van onmenselijke behandeling van vreemdelingen zo klein 
mogelijk te maken?
In 2005 werden 12.000 vreemdelingen gevangen gezet met het doel hen uit 
Nederland te verwijderen. Zij zijn allen rechteloze slachtoffers van 15 jaar 
vreemdelingenbeleid.
PRIME, Solidariteitsfonds X-Y en Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
werken samen in de campagne Vertrokken Gezichten voor rechtsherstel en solidariteit. 
Voor alles willen wij stil staan bij de positie van de overlevenden van de brand 
en hun na- en nabestaanden. Ten tijde van de brand waren er 222 vreemdelingen 
opgesloten in het cellencomplex. Zij zijn allen slachtoffers en hebben allemaal 
recht op genoegdoening.
Overzicht totaal vreemdelingrechtelijk gedetineerden cellencomplex Schiphol-Oost 
(stand van zaken op 31 augustus 2006)

Totaalbestand vreemdelingrechtelijk gedetineerden 222 zaken
Overledenen 11
Ontsnapten  5
Vrijwillig vertrokken 46
Uitgezet 44
Bewaring opgeheven en met onbekende bestemming vertrokken 67
Asielvergunning 1
Verblijfsvergunning Conform beschikking Minister 39
Geen vergunning wegens geweld- of drugsdelicten 7
Nog in strafrecht ; aanhoudzaken 2
BRON: IND http/ww.ind.nl

De 39 overlevenden die nu op medische gronden aanspraak kunnen maken op een permanente verblijfsstatus zijn blij dat ze nu eindelijk, na bijna 11 maanden, weten waar ze aan toe zijn. Hun verhaal is nog niet gehoord, wij als hulverleners, aktivisten en betrokkenen willen hun stemmen horen en laten klinken.
Na de brand hebben zij een martelgang doorlopen van bajesboten, kampen, 
inrichtingen en AZCs, zonder uitzicht op herstel of recht. Dat zij nu tenminste 
weten dat ze in Nederland kunnen blijven biedt hen enige rust en veiligheid. 
Daarom willen wij hen gelukwensen en sterkte. Helaas moeten zij zelf huisvesting 
regelen en gezinsleden laten overkomen kan alleen bij een hoog inkomen. Dit is 
dus te weinig en te laat. Daarom eisen wij dat de minister hen ook huisvesting 
biedt en de mogelijkheid voor gezinshereniging zodat zij eindelijk echt in alle 
rust aan hun genezingsproces kunnen gaan werken. Toch willen wij hen gelukwensen 
en sterkte. En we nodigen hen uit om samen met ons de Schipholbrand op waardige 
wijze te herdenken.
Daarnaast komt er een meldpunt bij Prime in Den Haag, waar alle andere slachtoffers 
en nabestaanden terecht kunnen voor ondersteuning van hun claims en voor een beroep 
op gerechtigheid en solidariteit. Alle middelen zullen worden ingezet om de 
slachtoffers of hun familie te bereiken en het zou van fatsoen getuigen als de 
overheid haar medewerking hieraan zou verlenen. Ook de bewakers die door de overheid 
werden aangesteld om in onmenselijke arbeidsomstandigheden te werken verdienen 
aandacht en respect.
Op juridisch vlak zal de aansprakelijkheid van de overheid opnieuw  met kracht 
aangekaart worden onder aanvoering van asiel advocaat Alie Westerhuis. Het 
vermaledijde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad,  waardoor de landelijke overheid 
nog steeds straffeloos is, kan in deze tijd van privatisering en toetsbaarheid 
onmogelijk overeind blijven. Als een bewaker of een verpleegster wel vervolgd kan 
worden, waarom dan geen minister of topambtenaar?
In ditzelfde strafrechtelijke kader valt ook de eis tot genoegdoening, die door 
eveneens asieladvocaat  Mr. Ronald Denz onderzocht wordt. Intussen wacht de 
eerder al ingediende aanklacht op behandeling door het gerechtshof 
(art.12 procedure).
Daarnaast zal letselschade advocaat Mr. Martin de Witte de getuigenverhoren 
voorzetten die moeten leiden tot vaststelling van de schuld en de 
verantwoordelijke partijen in dit drama en de daarbij  passende financiele 
schadevergoeding.
Op 26 en 27 oktober zal de Schipholbrand herdacht worden, samen met de 
overlevenden. Een gedenkdienst in de Dominicuskerk, een wake bij het 
cellencomplex op Schiphol Zuid-Oost zullen de brand en het beleid dat ertoe 
leidde op gepaste wijze herdenken en aan de kaak stellen.
Alle ervaringen en lessen zullen gebundeld worden in een zwartboek dat wordt 
samengesteld door PRIME op http://www.prime95.nl/index2.htm en op de campagne 
website van X-Y http://www.vertrokkengezichten.net/
(tijdelijk http://campaign.x-y.org/)
Solidariteitsfonds X-Y, Jo van der Spek  mailto:jo@xminy.nl 0651069318
PRIME, Ahmed Pouri mailto: prime95@xs4all.nl 06-55362313/070-3050415
St. LOS, Dominique van Huystee mailto:info@stichtinglos.nl 0630127374
 
 

 

 
  Home