20 - 12 - 2005

 

 

 

  PERSBERICHT

 PERSBIJEENKOMST IN NIEUWSPOORT OVER DE SCHIPHOL-RAMP

  - HET LANCEREN VAN EEN STRAFKLACHT TEGEN MINISTER VAN

JUSTITIE DONNER EN MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN VERDONK

  - PRESENTATIE VAN ONTHULLENDE NADERE FEITEN OVER DE RAMP

onderwerpen van de persbijeenkomst

Op woensdag 21-12 a.s., van 11.00 - 13.00uur, vindt in zaal Wandelganger 1 van Nieuwspoort, Den Haag, een persbijeenkomst plaats, waarin enerzijds centraal zal staan de pre­sentatie van de straf­klacht te­gen minister voor Justi­tie Donner en minis­ter voor Vreemdelin­genzaken Verdonk vanwege hun optreden en nalatigheden in de kwestie van de Schiphol-brand.

Deze strafklacht is inmid­dels gereed gekomen.

Op de persconferentie zal de inhoud van deze strafklacht publiek worden gemaakt en worden toegelicht.

Anderzijds worden op deze persbijeenkomst, op basis van direc­te getui­genissen en beeldmateriaal van overlevenden van de ramp, onthullende nieuwe feiten gepresenteerd, die vraagtekens stellen bij tot nu toe gevormde beelden over het verloop van de ramp, en die een buitengewoon schril licht werpen op de gang van zaken met betrekking tot de hulpverlening aan de slachtoffers en overle­ven­den.

getuigenissen van de direct betrokkenen

Slachtoffers van de ramp en beoogde hulpverleners zullen op de persbijeenkomst aanwezig zijn voor persoon­lijke verklaringen en het geven van nadere toelichtingen.

'een wrede en onmenselijke behandeling' als strafrechtelijke telastelegging

De strafklacht tegen Donner en Verdonk, die inmiddels gereed is, bestaat uit een meer dan 70 pagina's omvattend docu­ment. In dit document wordt, stap voor stap, genadeloos uit­eenge­rafeld op welke punten Donner en Verdonk zich jegens de slach­toffers en over­levenden van de afschuwelijke brand bij Schip­hol schuldig hebben gemaakt - en zich nog steeds schuldig maken - aan 'een wrede en onmenselij­ke behandeling'.

Voor, tijdens en na de catastrofale brand.

Een wrede en onmenselijke behandeling niet alleen in de zin van het gewone spraakgebruik of enkel in morele zin, maar uitdrukkelijk ook in juridische zin. Namelijk in de zin van het Anti-Folterverdrag.

Die wrede en onmenselijke behandeling nam ook de proportie aan van dood door schuld en medeplichtigheid aan zwaar lichamelijk letsel jegens de slachtoffers van de rampzalige brand.

herstel van de door Donner en Verdonk geschokte rechtsorde als oogmerk

De strafrechtelijk relevante feiten zijn nu al voldoende inzichtelijk om vervolging van Donner en Verdonk te rechtvaar­digen.

De rechtsorde wordt door hun optreden ernstig geschokt. En maatregelen daartegen zijn nu geboden. Dit om Nederland, als rechtsstaat, opnieuw op de kaart te zetten.

'een wrede en onmenselijke behandeling' jegens onschuldigen

Ieder mens dient van een onmenselijke behandeling, als de slachtoffers en overlevenden van de ramp ondervonden hebben - en nog steeds ondervinden - gevrijwaard te blijven, ook als hij of een crimineel is. Maar daar komt dan in dit geval nog bij dat het hier voor een groot deel om onschuldige mensen gaat die van geen enkel straf­baar feit worden verdacht, en die alleen waren opgesloten omdat zij als illegaal werden be­schouwd. En zelfs dat laatste blijkt voor een aantal van de slachtoffers een misgreep te zijn geweest, zodat het dan hier ook eens een aantal mensen betreft die volko­men willekeu­rig van hun vrijheid waren be­roofd.

ontbreken van ministeriële immuniteit

Voor gewone misdrijven kunnen ministers immuniteit van rechts­vervolging claimen, maar die vlieger gaat niet op voor mis­drijven in het kader van het Anti-Folterverdrag.

eerdere indicaties van Nederlandse schending van het Anti-Folterverdrag

Reeds eerder, in 1999, maakte het Anti-Foltercomité, de waak­hond ingesteld in het kader van het Anti-Folterverdrag, duide­lijk dat Nederland, met de manier waarop het omsprong met het opsluiten van getraumatiseerde vreemdelingen, langs de rand van 'een wrede en onmenselijke behandeling' in de zin van het Anti-Folterverdrag scheerde.

Ten aanzien van opsluiting voor onbepaalde tijd van iemand die gemarteld was, overwoog het Anti-Foltercomité:

"..the fact of keeping him in detention for such a pro­lon­ged period could have an aggravating effect on his mental health and ultimately amount to cruel or inhuman treat­ment."

Een aantal mensen die de ramp van Schiphol hebben overleefd, zijn eerder gemarteld geweest. En bovendien heeft ook Amnesty International in een recente publicatie tot uitdrukking ge­bracht dat het hierboven geciteerde ook van toepassing kan worden geacht op slachtoffers van andere traumatiserende ge­beurtenissen, zoals de brand op Schiphol.

verdere juridische stappen

Op de persbijeenkomst zal de strafklacht tegen Donner en Verdonk niet alleen worden gepresenteerd en toegelicht, maar

zal ook worden uiteengezet wat de eventuele juridische ver­volgstap­pen zullen zijn, mocht beroep nodig zijn.

Voorts wordt op de bijeenkomst nieuws bekend gemaakt omtrent gerechtelijke aktie tot schadevergoeding voor de slachtoffers en zullen nieuwe feiten over de brand en de gevolgen voor de slachtoffers en overlevenden worden gepresenteerd.

comité Rechtsherstel

Met het indienen van deze strafklacht wordt gevolg gegeven aan waar meer dan 10.000 mensen hier in Nederland uitdrukkelijk hebben gevraagd.

Een dertigtal van hen fungeren als directe 'aangevers' bij het OM, waaronder familieleden van slachtoffers.

De coördinatie van een en ander is in handen van een ad hoc comité: het comité Rechtsherstel .

Deelnemende organisaties hierin zijn:

Stichting XminY te Amsterdam

Stichting LOS te Utrecht

Stichting PRIME te Den Haag,

alsmede een aantal migrantenorganisaties, deelnemend aan de organisatie 'Genoeg is Genoeg'.

Comité Rechtsherstel

Couwenhoven 52-05

3703 ER Zeist

sagitar@hetnet.nl

 

voor algemene en juridische informatie in vervolg op de pers­bijeenkomst :

 

- Wytze de Lange, tel. 06-17822346

- Ahmed Pouri, tel. 06-55362313

- Dominique van Huystee, tel. 06-30127374

- Meindert Stelling, tel. 0172-473687

- Nico Steijnen, tel 030-6956867

 

 

 

 
  Home