2227

Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het vertrekcentrum in Vlagtwedde.(Ingezonden 14 juli 2005)

1

Klopt het dat de fracties van PvdA, ChristenUnie, SP en GroenLinks van de provinciale staten van Groningen verklaren, dat er «vele aanwijzingen zijn» dat het COA zich niet aan de afspraken met de gemeente Vlagtwedde over het vertrekcentrum Ter Apel houdt? Zo ja, waaruit bestaan deze aanwijzingen en wat vindt u daarvan? Gaan deze aanwijzingen ook op voor andere vertrekcentra?

2

Deelt u de mening van de fracties van PvdA, ChristenUnie, SP en GroenLinks in de provinciale staten van Groningen, dat er sprake is van een «ontoelaatbare situatie» in het vertrekcentrum Ter Apel? Zo neen, waarom niet?

3

Klopt het dat naar schatting tien personen in het vertrekcentrum Ter Apel weigeren te eten, en dat reeds twee van hen zijn opgenomen in een ziekenhuis? Op welke wijze heeft het COA of de IND geprobeerd tegemoet te komen aan de bij deze personen levende angst voor uitzetting?

4

Welke afspraken zijn er precies gemaakt met gemeenten waar vertrekcentra zijn ingericht over de uitzetting? Is er afgesproken om geen asielzoekers uit de opvangvoorzieningen te verwijderen door ze op straat te zetten? Zijn er kinderen en zieken uit de opvang verwijderd?

5

Bent u bereid om de personen waarvan in de afgelopen maanden de opvangvoorzieningen zijn beëindigd, zonder dat is vast komen te staan dat deze personen zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst en waarvan moet worden aangenomen dat ze nog steeds in Nederland verblijven, weer op te nemen in de opvangvoorzieningen? Zo neen, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Klaas de Vries (PvdA), ingezonden 9 juni 2005(vraagnummer 2040516070).

Antwoord

Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). (Ontvangen 24 augustus 2005)

1

Er zijn geen aanwijzingen waaruit blijkt dat COA zich niet aan de gemaakte afspraken over het vertrekcentrum (vc) houdt. Door de gemeente Vlagtwedde zijn de gemaakte afspraken bij het besluitvormingsproces rond het afsluiten van de bestuursovereenkomst tussen gemeente Vlagtwedde en het COA grondig getoetst. Deze afspraken hadden onder meer betrekking op werkgelegenheid rond het vertrekcentrum en de inzet van lokale en regionale diensten door het COA. Uit navraag is gebleken dat de afspraken, zoals de gemeente die met het COA heeft gemaakt, ruimschoots zijn nagekomen.

2

Neen, die mening deel ik niet. De wijze waarop uitgeprocedeerde asielzoekers op vc Vlagtwedde onderdak geboden wordt, is overeenkomstig de manier waarop dat in een willekeurig asielzoekerscentrum (azc) gebeurt, met dien verstande dat de verblijfsduur op een vc beperkt is tot maximaal 12 weken en dat er op het vc een dagelijkse meldplicht is ingevoerd. Daarbij worden uitgeprocedeerde asielzoekers die in het vc verblijven op correcte en humane wijze bejegend. Wel zijn de contacten met de uitgeprocedeerde asielzoekers in belangrijke mate gericht op het bevorderen van de, bij voorkeur, zelfstandige terugkeer. Dat is immers ook het doel van het vertrekcentrum, waar uitsluitend

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2004–2005 Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de

regering gegeven antwoorden

KVR23667

2040518170

0405tkkvr2227

ISSN 0921 - 7398

Sdu Uitgevers

’s-Gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, Aanhangsel 4447

onderdak wordt geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland moeten verlaten.

 

 

 
  Home