MOTIE

De gemeenteraad van Gemert-Bakel, bijeen op 30 maart 2006,

overwegende:

  • dat deze raad de noodzaak onderkent van een humaan en sluitend terugkeerbeleid,
  • dat er echter meer maatwerk noodzakelijk is voor asielzoekers die hun eerste asielverzoek voor 1 april 2001 hebben gedaan en onder de oude Vreemdelingenwet vallen,
  • dat deze groep asielzoekers al jaren in Nederland verblijft,

    waarbij velen al geheel geintegreerd zijn,

  • dat onder deze groep zich veel kinderen bevinden die in Nederland geboren en getogen zijn,
  • dat mensen die tot deze groep asielzoekers behoren in een gemeente verblijven,
  • dat een gemeente haar verantwoordelijkheid niet kan en wil ontlopen, maar daarmee in conflict komt met de centrale overheid
  • dat velen uit deze groep nu in de illegaliteit verblijven,
  • dat een specifieke regeling voor mensen die hun eerste asielverzoek hebben ingediend onder de oude Vreemdelingenwet, niet tot aanzuigende werking kan leiden omdat bij het ministerie van Justitie volstrekt duidelijk is wie onder deze groep valt,

verzoekt:
de regering en het parlement een specifieke regeling te treffen die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten voor alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, hun (eerste) asielverzoek hebben ingediend, en zich thans nog in Nederland bevinden;
besluit:
deze motie door te sturen naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten in Nederland met het verzoek om in navolging van deze motie, of een motie van gelijke strekking, in de eigen gemeenteraad of Provinciale Staten in stemming te brengen, en de uitkomst daarvan kenbaar te maken aan de regering en de Tweede Kamer,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door,
PvdA   Realisten 2006   Fier en Actief    CDA    Dorpspartij

 

 
  Home