MOTIE

 

De raad van de gemeente Vlagtwedde, bijeen op 11 augustus 2005,

 

constaterend dat:

 

  • Vlagtwedde als geen andere gemeente weet wat het betekent om afgewezen asielzoekers te herbergen voorafgaand aan hun eventuele vertrek naar het land van herkomst;
  • er nog steeds geen sprake is van een sluitend terugkeerbeleid;
  • er door het ontbreken van een sluitend terugkeerbeleid inhumane situaties ontstaan: mensen gaan zwervend over straat, direct vanuit het vertrekcentrum of na een periode van vreemdelingenbewaring, hetgeen geen enkel doel dient;
  • de mensen die verblijven in vertrekcentra, zoals hier in Ter Apel, behoren tot de groep asielzoekers die hun eerste asielverzoek hebben gedaan onder de oude Vreemdelingenwet;
  • deze groep mensen al jaren in Nederland verblijft, waarbij velen al geheel geïntegreerd zijn;
  • er zich onder deze groep ook veel kinderen bevinden die in Nederland geboren en getogen zijn, en dus zouden moeten terugkeren naar een voor hen volstrekt vreemd land;
  • de mensen die tot deze groep asielzoekers behoren in een gemeente verblijven, en dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet kan en wil ontlopen;
  • een specifiek pardon voor mensen die hun eerste asielverzoek hebben ingediend onder de oude Vreemdelingenwet niet tot aanzuigende werking kan leiden omdat bij het ministerie van Justitie volstrekt duidelijk is wie wel en wie niet onder deze groep valt;

 

verzoekt de regering en het parlement een specifieke regeling te treffen die meer aandacht besteedt aan de humane aspecten voor alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet, dus voor 1 april 2001, hun (eerste) asielverzoek hebben ingediend, en zich thans nog in Nederland bevinden;

 

besluit de motie door te sturen naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten in Nederland met het verzoek om in navolging van de gemeente Vlagtwedde deze motie, of een motie van gelijke strekking, in de eigen gemeenteraad en Provinciale Staten in stemming te brengen, en de uitkomst daarvan kenbaar te maken aan de regering en de Tweede Kamer der Staten -Generaal.

 

 

Fractievoorzitter CDA, Fractievoorzitter PvdA,

H. Sinnema, B. Batterman,

 

Fractievoorzitter GroenLinks, Fractievoorzitter ChristenUnie,

J. Overduin, mw. A.H. Veneman-Holman,

 

 

 
  Home