فراخوان به تظاهرات نهم دسامبر برای متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان و ایرانی!

فراخوان به تظاهرات نهم دسامبر برای متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان و ایرانی!

روز شنبه نهم دسامبر ساعت 13.00 ، محل تجمع و شروع تظاهرات “کوکامپ” مقابل ایستگاه مرکزی شهر دنهاخ، ساعت 14.30 ادامه تظاهرات در مقابل پارلمان هلند، ساعت 17.00 پایان تظاهرات.
سازمانهایی که اعلام همبستگی کنند اسامی شان در لیست اضافه خواهد شد.

با احترام،
احمد پوری (هلند)
06 – 12 – 2017

پاسخی بگذارید