مصاحبه با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی (2)

در سال 2014 رادیو شبکه زنان سوئد بعد از انتخابات پارلمان اروپا، این مصاحبه را با احمد پوری در باره نتایج شوک آور انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی احزاب راست افراطی کرده است. محتوای اصلی این مصاحبه به وضعیت امروز انتخابات فرانسه هم جواب می دهد.

 

 

مفسران رسمی اخبار و رویدادهای اروپا می گویند نتایج انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی احزاب راست افراطی یک زلزله سیاسی حیرت انگیز و غیرقابل پیش بینی بوده! در این مصاحبه سعی می کنم ثابت کنم که کوچکترین زلزله ای در کار نبوده و پیروزی راست افراطی و نئوفاشیست طبیعی ترین چیز ممکن بوده و این روند چندین دهه است که در اروپا افتان و خیزان ولی بطور مستمر به پیش می رود!

یکی از دلایلی که رهبران اروپا نتیجه انتخابات را شوک آور نامیده اند این استکه می خواهند توهمی را به توده ها القاء کنند که دامن ما پاک است و اگر نئوفاشیسم رشد کرده ما مقصر نیستیم ما هم مثل شما شوک شده ایم!… پر واضح است که مهمترین تخصص و وظیفه هر سیاستمداری این استکه پیامدهای سیاستش را بدرستی پیش بینی کند! …

سئوال مهمی که برای بشریت باید مطرح باشد این است: فاشیسم که جنایتکارترین ایدئولوژی تاریخ بشریت است چگونه توانسته است به جزئی طبیعی از تمدن رسمی تبدیل شود؟!…

پاسخی بگذارید