فراخوان به تظاهرات در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

فراخوان به تظاهرات در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
روز شنبه 14 ژانویه ساعت 14.00 در مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ (لاهه) جمع می شویم سپس به طرف دادگاه لاهه و سفارت جمهوری اسلامی ایران تظاهرات اعتراضی خود را ادامه می دهیم.
امروز پلیس و شهرداری دنهاخ با تقاضای برگزاری تظاهرات ما موافقت کردند.

جمهوری اسلامی باید تمامی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند.
در تمام طول تاریخ دگر اندیشی و رقابت ازاد اندیشه ها موجب رشد تمامی علوم و پیشرفت بشریت شده است.
دیکتاتورها و بنیادگراها می خواهند بزور شمشیر و توپ و تانک با عقاید دیگر رقابت کنند و از طریق ممنوعیت باورهای دیگر و زندان و شکنجه و اعدام دگراندیشان، حقانیت خود را جعل کنند!
ساختن جامعه ای یکدست و یکرنگ از طریق سرکوب و ایجاد مرزها و زنجیرهای عینی و ذهنی و اعمال دیکتاتوری بیکران هرگز به ایجاد جامعه ای خوشبخت منجر نشده است.
آزادی بیان و اندیشه و ایجاد جامعه ای مرفه و رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض اجتماعی بر مبنای باورهای انسانها، مهم

ترین تضمین ایجاد جامعه ای متحد و سادتمند است.

اجرای ۵۰۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۶ ، علیرغم نرمش های قهرمانانه رژیم گواهی بر لگدمال شدن ابتداترین حقوق بنیادی انسانها در ایران است.
جامعه ای که تضمین امنیت خود را نه در گسترش دانشگاه ها و ازدیاد اندیشمندان بلکه در فراری دادن مغزها و گسترش چوبه های دار و ازدیاد جلادان جستجو می کند، جامعه سالمی نیست! اعدام به علت نمی پردازد بلکه معلول را حذف و پنهان می کند!
برپا کردن میدانهای اعدام و چوبه های دار در خیابانها و تبدیل مجامع و میادین عمومی به شکنجه گاه های آشکار رژیم جهت ترساندن و تسلیم دگر اندیشان، اگر کارگر بود نظامهای دیکتاتوری ابدی می شدند!
جمهوری اسلامی با ویران کردن خانه های باورمندان به ادیان دیگر، جلوگیری از کسب و کار آزاد آنها، ممانعت از تحصیل آنها در دانشگاههای کشور… برمنبای تبعیض آشکار ضد بشری علیه شهروندان خودش می خواهد پایه های لرزان حکومت جنایت بارش را تقویت کند!
ناپلئون بدرستی میگوید با سرنیزه خیلی کارها می توان کرد، می توان دهانهای زیادی را بست… ولی نمی توان بر روی آن نشست و حکومت کرد!

وقت سکوت و انفعال نیست!

هر جایی که استبداد و سرکوب هست، مبارزه علیه دیکتاتورها و دفاع از حقوق انسانی مهمترین تضمین آزادی و رهایی انسانهاست.
ما خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. زندانیانی که به نظامهای اجتماعی دیگر و به ادیان دیگر یا تفسیرهای اسلامی دیگر باور دارند!
ما رهبران جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان و تمامی ضایعاتی می دانیم که به جسم و روان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وارد می شود!
امیدوارم با خبر رسانی تمامی انسانهای آزادیخواه شاهد حضور هرچه گسترده تر ایرانیان ارجمند در دفاع از حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ساختن جامعه ای انسانی باشیم.
با احترام
احمد پوری (هلند) 11 – 01 – 2017

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز جمهوری اسلامی را به خاطر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم کرده و خواهان آزادی بدون و قید وشرط آنها شده است.
Iran: UN rights expert warns prisoners of conscience at risk of death after prolonged hunger strike
http://www.un.org/apps/news/story.asp…

پاسخی بگذارید