Een regering die niet eens haar eigen ambtsberichten naleeft.

 

Een regering die niet eens haar eigen ambtsberichten naleeft.

 

 Onze gedrag met vreemdelingen en de meest rechteloze en zwakke maatschappelijke groeperingen is een spiegel van ons ware karakter en beschavings niveau. Hoe gaan wij om met slachtoffers van ons politieke systeem?

 

Onderstaande quoten komen uit het ambtsbericht over Guinee van maart 2013. 

 

“ De veiligheidssituatie in Guinee is enigszins verslechterd sinds de vorige

verslagperiode. In het afgelopen jaar is het aantal straatprotesten toegenomen en zijn deze groter en gewelddadiger geworden. Met name aan het einde van de verslagperiode, in de periode eind februari-begin maart 2013, leidden demonstraties van de oppositie tot gewelddadige incidenten en rellen. Vaak waren de geweldsuitbarstingen gebaseerd op politieke tegenstellingen tussen etnische groepen, met name de Peul en de Malinké. Dit leidde tot gevechten tussen deze twee groepen.”

“ Volgens waarnemers is het waarschijnlijk dat er meer confrontaties zullen

plaatsvinden als geen consensus wordt bereikt tussen regering en oppositie over de verkiezingsprocedures “  pagina 12 /13

 

“ Banditisme en criminaliteit in de vorm van gewapende overvallen, afpersing en diefstal door gewapende mannen in uniform vormen nog steeds een groot probleem in Guinee. Deze overvallen worden vaak gepleegd door militairen of door personen die een geleend of gestolen militair uniform dragen.” Pagina 14

“Veiligheidssituatie in verschillende gebieden

Het is niet mogelijk om een beschrijving te geven van de veiligheidssituatie in de verschillende provincies en steden. Hierover bestaat geen betrouwbare informatie.

Wel is duidelijk dat de onveiligheid het grootst is in Conakry en in de grote

mijnbouwsteden. Daar kunnen de spanningen hoog oplopen. “ Pagina 15

 “…Vanwege de hoge mate van corruptie komt fraude van documenten vaak voor. Dit gaat dan bij voorbeeld om vervalsing van akten, het opstellen van valse documenten, valse handtekeningen en het opstellen van valse huwelijksakten….”

pagina 18:

 

Kennelijk heeft de DT&V veel geleerd van de expertise van de Minister van Buitenlandse Zaken, als men laisser passer’s weet te bemachtigen via onduidelijke mensen , die in 4 dagen meer dan een jaar bruto inkomen zoals in Guinee gebruikelijk is krijgen – dus een inkomen voor 3 maanden per dag! – naast de kosten en cadeaus  zoals kleren van de V&D, blijkens onder andere de bon van 25 februari 2012 ten bedrage van € 254,= .

 

Rechtsgang

De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is in de grondwet vastgelegd. In de

praktijk opereert de rechterlijke macht echter niet altijd onafhankelijk. De juridische

sector kampt met een tekort aan financiële middelen en is inefficiënt en corrupt. …

Volgens een rapport van de American Bar Association zijn rechtbanken en tribunalen

ontoegankelijk voor kwetsbare Guineeërs. Er zijn in heel Guinee minder dan

tweehonderd gekwalificeerde advocaten.106 Rechters werden onderbetaald en

rechtbanken zijn ontoereikend toegerust. De budgettoekenning voor de rechterlijke

macht daalde van 0.5% van het nationaal budget naar 0.29% in 2012.107  “  pagina 27

 

“Omstandigheden in gevangenissen

De omstandigheden in gevangenissen zijn over het algemeen slecht. … Bewakers vragen vaak steekpenningen voor het afleveren van voedsel aan gevangenen en namen vaak voedsel van gevangenen in beslag. … Volgens het rapport van het US State Department verbleven er in 2011 meer dan 4.000 gevangenen (onder wie tussen de 50 en 100 vrouwen) in de 32 civiele gevangenissen die Guinee kent.“ pagina 31 en 32

“Over het algemeen werd door de Guinese autoriteiten geen onderzoek ingesteld

naar gevallen van mishandeling of marteling door overheidsdiensten, er werden

zelden disciplinaire maatregelen genomen ten aanzien van verantwoordelijke

militairen of politieagenten.142 Dit is te wijten aan een complex geheel van politieke

redenen, het gebrekkige justitiële systeem, de hoge mate van corruptie, de

geschiedenis van straffeloosheid en een aantal andere factoren. Zie ook paragraaf

3.3.6 betreffende arrestaties, bewaring en detentie. “ (pagina 33)

“Het is niet bekend of gedurende de verslagperiode afgewezen asielzoekers die terugkeerden naar Guinee moeilijkheden hebben ondervonden met de autoriteiten die samenhingen met het feit dat zij ex-asielzoeker zijn.

Gedwongen terugkeer De autoriteiten van Guinee werken voor zover bekend mee aan terugkeer van minderjarigen samen met familieleden … “ (pagina 46)

Het is overduidelijk dat de IND ambtenaren alle talenten inzetten om met hun vage formuleringen het corrupte dictatoriale systeem op grandioze wijze te verbloemen en om zo uitzettingen te rechtvaardigen.  Als asielzoekers in hun verhaal volgens de IND iets vaags zeggen dan wordt hun verhaal afgedaan als ongeloofwaardig en ze worden afgewezen. Het ministerie van buitenlandse Zaken is een meester in het schrijven van zo vaag mogelijke ambtsberichten, het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een meester in het in diskrediet brengen van de verhalen van de asielzoekers met vage beschuldigingen. Wat de IND verbiedt aan de asielzoekers, brengt men zelf ruimschoots in de praktijk. Moet dat het symbool betekenen van rechtvaardigheid in de rechtsstaat Nederland?

 

Berichtgeving van gezag hebbende mensenrechtenorganisaties

 

“Equatorial Guinea: Human Rights Concerns Ahead of Elections

Serious human rights violations and denial of fundamental freedoms in Equatorial Guinea are casting a shadow over campaigning ahead of the May 26, 2013 legislative elections, Amnesty International, EG Justice, and Human Rights Watch said in a statement released today.

The organizations expressed concern over several incidents of politically motivated arrests in recent months. They also cited ongoing harassment of the country’s political opposition, reports of voter intimidation, and the denial of free speech and other rights in the lead-up to the election. Human Rights Watch and EG Justice also expressed concern about biased electoral processes and restrictive conditions for international observers.”
http://www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce4c0,519365df4,0,,,.html

 

“Legislative elections due to be held in 2012 were postponed until 2013. Human rights violations committed by the security forces included excessive use of force and extrajudicial killings, as well as torture and other ill-treatment. Freedom of assembly and expression remained tightly restricted. An independent journalist was subjected to intimidation and beatings.”
Amnesty report 2013 d.d. 23 mei 2013

“The most serious human rights problems in the country included restricting citizens’ right to change their government by not holding legislative elections; security force killings and use of excessive force, including rape, on demonstrators; and the government’s failure to punish the perpetrators of such abuses.

Other major human rights problems included disappearances of opposition party members; life-threatening conditions in prisons and detention centers; arbitrary arrests; long periods of pre-trial detention and denial of fair trials; arbitrary interference with family and home; restrictions on freedoms of the press and assembly; corruption at all levels of government; violence and discrimination against women and girls, including female genital mutilation/cutting (FGM/C); discrimination against children, persons with disabilities, and members of certain ethnic groups; h Recommended citation:
USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2012 – Guinea, 19 April 2013 (available at ecoi.net) “
http://www.ecoi.net/local_link/245088/355012_en.html (accessed 31 May 2013)

“Guinea is a source, transit, and, to a lesser extent, a destination country for men, women, and children subjected to forced labour and sex trafficking. The majority of Guinea’s trafficking victims are children, and incidents of trafficking are more prevalent among Guinean citizens than foreign migrants residing in Guinea.”

http://www.state.gov/documents/organization/192595.pdf

Het feit dat Nederlandse regering in plaats van een transparant en direct contact met de Guineese ambassade om een laissez passer te regelen, een delegatie uit het Afrikaanse Guinee laat komen, die bereid is met justitie ambtenaren mee te  werken, en die delegatie als hoogwaardige gast met enorme kosten naar Nederland uit te nodigen,  is per definitie verdacht!

Temeer daar uit het Nederlandse ambtsbericht van maart 2013 blijkt dat corruptie welig tiert in Guinee op alle niveaus.

Dat gebeurde tussen februari en augustus 2012 al vijf keer en kostte de Nederlandse overheid € 117.000,=.

De vraag is  : wat zijn de specifieke capaciteiten van deze mensen , die bij de Guineese ambassade niet te vinden is?

Komen ze hier met voorgestempelde laissez passers, waar ze een foto van de betreffende persoon, die zo nodig moet worden uitgezet, op plakken, zelfs zonder dat ze de betreffende persoon hoeven te zien en enig onderzoek naar zijn identiteit en nationaliteit doen?

Als een dergelijk document door een asielzoeker wordt ingeleverd menen wij dat zowel de KMAR als het Bureau documenten van de IND dat document vals zullen noemen, waarna het negatieve eindresultaat van de asielprocedure al direct duidelijk wordt.

Als u kijkt naar het document kunt u zelf oordelen!

De advocaat van deze (psychisch zieke) persoon heeft via het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Rode Kruis geprobeerd om te achterhalen wat er met hem is gebeurd, maar het is niet gelukt daar iets over te vernemen.

De enige zorg van de Nederlandse overheid is om mensen kwijt te raken. Wat er met hen gebeurt op de plek waarheen zij worden vervoerd, wordt als irrelevant beschouwd. De voor de betreffende personen negatieve gevolgen leiden, zelfs als die bekend worden, meestal niet tot een verandering van het beleid. Monitoring   van uitgezette personen zou een cruciaal onderdeel van het beleid moeten zijn met name ook met het oog op eventuele aan te brengen wijzigingen in het beleid. Dat ontbreekt echter.

“Vorig jaar is er veel ophef ontstaan over de delegaties uit Guinee. De NOS bracht toen naar buiten dat tenminste drie mensen bij de grens van Guinee waren tegengehouden, omdat de reispapieren verstrekt door de delegaties niet geldig bleken.”
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/507506-onderzoek-naar-terugkeerprocedures.html
Onderzoek

Hans Gualthérie van Weezel, voorzitter van Commissie Integraal Toezicht op Terugkeer (CITT) zegt in Nieuwsuur:

“Wij starten zo snel mogelijk een onderzoek naar het werk van de delegaties uit Guinee. We willen inzicht in de betaalde bedragen, in de aard en status van de delegatie zelf en in de geldigheid van de door de delegatie verstrekte documenten. Het is de vraag of dit een geëigende manier is om aan de voor terugkeer benodigde documenten te komen. We zullen dan ook onderzoeken welke afspraken het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft gemaakt met Guinee en andere landen over dit soort delegaties.”

 

Welke rechtsstaat kan asielzoekers naar zo’n totaal corrupt en dictatoriaal land terugsturen? Het enthousiasme en de creativiteit van  justitieambtenaren is onvoorstelbaar door onschuldige asielzoekers, die hun land met zoveel risico en hoge kosten hebben verlaten, terug te sturen  naar  hun hel.

 

In dit verband bekijk de uitzending van Nieuwsuur van 16 mei 2013.

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/507506-onderzoek-naar-terugkeerprocedures.html

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie holt van probleem naar probleem en staat de laatste tijd permanent onder druk van gezaghebbende mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties, zowel nationaal als internationaal. Niet blijkt dat het enig effect heeft.

De heer Teeven van “de Rechtsstaat” maar ook de directeuren van de detentiecentra hoeven kennelijk nooit verantwoording af te leggen.  Hun banen zijn nooit in het geding!

 

 

 

Voor meer informatie,
Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri
Tel: 06 55 36 23 13 / 070 30 50 415
Email: apouri@gmail.com