Persbericht   22 – 05 – 2013

 De onmenselijke behandeling die vreemdelingen in detentiecentra in Nederland meemaken is geen incident, maar structureel probleem.

 Het laatste nieuws uit de gevangenissen

 Issa Koulibaly geboren in Guinee op 30 december 1984. Hij was negen maanden in Ziest in de gevangenis en hij is van daag overgebracht naar Scheveningen Penitentiair ziekenhuis. Hij is al vijf dagen in dorst staking.

 

In Alphen aan den Rijn worden de asielzoekers, die daar geplaatst zijn, opgesloten, als er buiten mensen demonstreren voor hen. Er hoeft helemaal niets te gebeuren of ze gaan de isoleer al in. De directeur gelooft alleen maar zijn medewerkers, en maakt dus duidelijk aan de asielzoekers dat protesteren geen nut heeft.

Naar verluidt worden hongerstakers daar ook in de isoleer gezet en dus gescheiden van de medegedetineerden. Gesproken wordt over een Egyptenaar en een Palestijn.

 

De afgelopen dagen zijn er tientallen telefoontjes uit de gevangenis gekomen, bij de stichting PRIME, waaruit bleek dat niemand precies weet hoeveel mensen in hongerstaking zitten, omdat de hongerstakers van de anderen worden afgescheiden en de contacten tussen de gevangenen onderling ongelooflijk moeilijk zijn.

Gisteren heeft Manuel mij benaderd, een van de leiders van de hongerstakers van afdeling G in het detentiecentrum Rotterdam en schrijver en ondertekenaar van de brief aan de Koning en aan de Tweede Kamer. Hij is afkomstig uit Angola en is ongeveer 21 jaar in Nederland. Zijn familie heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hij vertelde me dat ze afgelopen vrijdag een gesprek hadden met Kamerleden van Groen-Links. Er mochten maar twee personen met de Kamerleden praten. Bijvoorbeeld Mohammad Nessah en anderen hadden graag met Kamerleden willen praten.

Manuel ervoer het gesprek als erg plezierig, omdat de Kamerleden beloofden dat hun stem in de Tweede Kamer gehoord zal worden en dat er zal worden aangedrongen op serieus onderzoek. Hij vertelde dat ze op de hoogte zijn van het feit dat hun situatie aanstaande woensdag in het parlement besproken zal worden.

 

In de gevangenis wordt impliciet voor hen een mooi beeld geschetst, namelijk dat er genoeg aandacht voor hen is en dat er goed nieuws aan komt.

De combinatie van oppressiemiddelen op alle verschillende niveaus en het zogenaamde goed nieuws dat zal komen heeft er toe geleid dat de meerderheid met de hongerstaking is gestopt.

Hij vertelde dat er in zijn afdeling nog steeds 3 personen met de hongerstaking doorgaan omdat ze alle vertrouwen in dit soort beloftes al lang zijn verloren.

De meerderheid wacht dus op goed nieuws. Als dat niet komt zullen zij hun hongerstaking weer oppakken.

Manuel was zelf drie weken in hongerstaking.

Er werd ook door een Somalische hongerstaker gebeld, die eveneens in het detentiecentrum Rotterdam verblijft en vertelde dat er nog steeds 10 personen in hongerstaking zijn op zijn afdeling. Het gesprek werd kort daarop afgebroken omdat ze werden opgesloten.

 

Een Iraanse , politiek actieve asielzoeker , Bast Salhi, lid van de communistische partij van Iran in Koerdisch Iran zit in dorststaking in het penitentiaire ziekenhuis in Den Haag. Zijn partij stuurde me gegevens over zijn politieke activiteiten, waaruit kan worden afgeleid dat het hier om een echte vluchteling gaat. Zijn partijgenoten zijn bezorgd over zijn gezondheidstoestand in de gevangenis.

Morgen zal er een demonstratie plaats vinden in Den Haag, onder het motto van: Vluchtelingen zijn geen criminelen. De partijgenoten van Bast Salhi hebben iedereen opgeroepen om aan de demonstratie mee te doen.

 

De reden waarom deze actie zo bekend is geworden.

De recente gebeurtenissen die veel aandacht van de maatschappij krijgen zijn te danken aan diverse factoren die tegelijkertijd plaats vonden.

1- spontane acties van de asielzoekers zelf.

2 – De hongerstaking had een massaal karakter.
3 – de acties vonden plaats op nationaal niveau in de diverse detentiecentra.

4 – Tussen de hongerstakers waren asielzoekers die al 20 jaar of meer in Nederland zijn en ook goed op de hoogte van de regels in Nederland.

5 – Hun taalvaardigheid is van een redelijk niveau.

6 – Asielzoekers hebben contact met  een rechtvaardige en moedige vertrouwenarts.  

7 – Diverse asielzoekers hebben contact  met vluchtelingenorganisaties als PRIME, ….  die solidair zijn met hen.

 

Zoveel factoren die op een zelfde moment plaats vinden is een zeldzame geburtenis.

Anders, waren wij net als veel andere gevallen niet op tijd op de hoogte van al dit soort inhumane mensenrechten schendingen.

 

De Afghaan die jarenlang een verblijfsvergunning had, Sayam Uddin Nessar, en die in Nederland een snookercentrum, een restaurant en een discotheek bezit en politicologie en economie in Cambridge heeft gestudeerd, was een van de leiders.

De onmenselijke behandeling van deze persoon die – naar uit het artikel in de NRC van 18 mei 2013 kan worden afgeleid – ten onrechte van zijn vrijheid werd beroofd, bestond bijvoorbeeld uit het feit dat hij geen vloeistof voor zijn contactlenzen kreeg en 8 weken moest wachten op een bril.

Vandaag stond in de Trouw dat een Guinese asielzoeker Bah , die zaterdagavond zijn verhaal deed in Nieuwsuur , naar de beruchte gevangenis in Vught is overgeplaatst.

 

Het is belangrijk dat zo’n grote landelijke actie nationale aandacht van de politiek en alle betrokkenen krijgt en niet in de kiem gesmoord wordt, zoals lijkt te gebeuren van overheidswege.

 

 

Reactie van Staatssecretaris

Uit de reactie van de Staatssecretaris van 15 mei 2013 blijkt weer eenzelfde retoriek die altijd van overheidswege wordt gebruikt. De acties zullen niet kunnen leiden tot het verlaten van de uitgangspunten van het democratisch tot stand gekomen immigratie- en naturalisatiebeleid of tot het omzetten van afwijzende beslissingen in individuele dossiers naar toewijzende beslissingen.

 

De Staatssecretaris staat kennelijk helemaal achter zijn ambtenaren en is kennelijk niet bereid onzorgvuldige beslissingen te corrigeren. Men verschuilt zich achter de zogenaamde principes van de rechtsstaat, zonder oog te hebben voor de bittere werkelijkheid.

 

De beroemde filosoof Hegel uit Duitsland zegt over mensen zoals de heer Fred Teeven dat, als voor sommige mensen hun beweringen of theorieën niet kloppen met de werkelijkheid “ dan is dat jammer voor de werkelijkheid ” omdat ze hun theorieën niet zullen bijstellen met de werkelijkheid, maar de werkelijkheid zullen ontkennen!

 

Een systeem dat zichzelf niet wil aanpassen aan de werkelijkheid, heeft een fundamentalistische achtergrond, die niet past in een zorgvuldige en wetenschappelijke benadering van de problematiek.

Democratie en rechtsstaat zijn geen eeuwig geldende goddelijke geschenken. Bij iedere concrete besluitvorming moet getoetst worden of er sprake is van onschuldige slachtoffers of niet en of er sprake is van een rechtvaardige behandeling van de verschillende belangengroeperingen.

 

Geen enkele asielzoeker heeft gevraagd om een status vanwege de hongerstaking. Waarom gaat de overheid zijn toevlucht zoeken in dit soort onwaarheden?

 

Deze manier van benaderen van de problematiek is niet uniek maar is de heersende cultuur geworden van de justitie ambtenaren. Uit jarenlange ervaring kunnen wij bewijzen dat soortgelijke situaties precies dezelfde gevolgen hebben gehad. Onderstaande voorbeeld laat niets aan duidelijkheid over. Justitie licht de pers onjuist voor  

 

Werkwijze van justitie ambtenaren.

In deze voorkomende situaties doet justitie haar best om niets naar buiten te brengen. Als bijvoorbeeld PRIME zaken te weten zijn gekomen en het publiceren, dan ontkent het ministerie alles in alle toonaarden. Als wij alles kunnen bewijzen, dan wordt er van uit ministerie gezegd dat de gebeurtenissen een incident zijn. Zelfs talloze zelfmoorden van de asielzoeker in de afgelopen jaren waren een incident! Als incidenten zich steeds herhalen, dan spreek je toch van een structureel probleem?

 

 Zelfs toegeven aan deze incidenten gaat niet leiden tot het corrigeren van hun handelswijze maar ze blijven proberen om asielzoekers te beschuldigen van chantage en een rechtsstaat gaat zich uiteraard niet buigen voor chantage.

 

De vraag is: wie chanteert wie?   

De asielzoekers vragen om een rechtvaardige en menselijke behandeling van hun problematiek. Niet voor niets staat het Nederlandse beleid onder kritiek van de meest gezaghebbende nationale en internationale  mensenrechtenorganisaties!

Waarom wordt er geen lering getrokken uit de rapportages van de Nationale Ombudsman en Amnesty International?

Het probleem moet eerlijk en democratisch behandeld worden.

In onze ogen betekent dat , dat geïsoleerde, zwakke asielzoekers, die de taal onvoldoende beheersen , niet moeten worden overgeleverd aan de beste externe en interne crisismanagers van de IND, die hen met een dooie mus blij maken en hen knollen voor citroenen verkopen.

Het alfabet van democratie en rechtvaardigheid eist dat gelijkwaardige partijen bij de onderhandelingstafel komen. De asielzoekers moeten bijstand krijgen van hun advocaten , vluchtelingenorganisaties en onafhankelijke artsen.

 

Een beleid dat in feite onschuldige mensen criminaliseert is een crimineel beleid. Mensen die dat stilzwijgend goed keuren maken zich aan hetzelfde schuldig. Dit kan tot onvoorstelbare schade leiden voor een gezonde maatschappij.

 

Onschuldige mensen horen niet in een gevangenis thuis.

Stichting PRIME roept iedereen op voor de demonstratie “ Vluchteling, geen crimineel “ op woensdag 22 mei 2013 om 12.00 uur in Den Haag, die begint bij het Centraal Station.

 

 

Voor meer informatie,

Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri

Tel: 06 55 36 23 13 / 070 30 50 415

 Email: apouri@gmail.com

 

 

issa Koulibaly