تظاهرات برعلیه سیاست پناهندگی دولت هلند و رها کردن خانواده ها با بچه ها یشان به کوچه ها.

 

دولت هلند پناهندگانی را که پرونده پناهندگی شان بسته می شود برای وارد کردن فشار طاقت فرسا جهت همکاری “داوطلبانه برای  اخراج ” این خانواده ها را از کمپ های پناهندگی بیرون کرده به همراه بچه هایشان در خیابانها رها می کنند. بعضی وقتها این خانواده ها در سرما به همراه بچه هایشان در پارکها، در خیابانها یا در ایستگاه اتوبوس ها و ترام ها می خوابند.

 

ما معتقدیم هیچ انسانی بویژه هیچ بچه ای را نباید در کوچه ها به حال خود رها کنند. این خواسته را کمسیون اروپائی حقوق اجتماعی نیز تایید می کند.

ما می خواهیم این سیاست غیر انسانی فورا متوقف شود. دولت های اروپائی متعهد هستند به خانواده هایی که نمی توانند برای بچه هایشان سرپناهی تهییه کنند کمک کنند. دولت هلند خانواده های پناهجویان و مهاجرین را به جای کمک به همراه بچه هایشان به خیابانها رها می کند.

اگر می خواهید قطعنامه ما را امضا کنید لطفا به پیوند زیر مراجعه کنید. ( برای کسانیکه در هلند زندگی می کنند )

http://www.geenkindopstraat.nl/pages/gkos/Sign%20the%20Petition

فردا 19 ماه مه در اکثر شهرهای بزرگ هلند از ساعت شش تا یازده صبح تظاهرات محلی برگزار خواهد شد. ساعت 13 همه می آیند دنهاخ در مقابل پارلمان تا ساعت 15 تظاهرات مشترک و سراسری را برگزار می کنیم.

 

در دنهاخ این حرکت را سازمان پناهندگی پرایم سازماندهی می کند. ساعت شش صبح در سازمان پرایم جمع می شویم راس ساعت 6:30  به همراه پناهجویان و خانم کارلا فان اوس وکیل کمیته دفاع از بچه ها و مسئول این پروژه با هم به ایستگاه ترام روبروی شهرداری می رویم ( اسپی 210 ) . ساعت هفت و نیم خانم کریستا فان فلزن نماینده مجلس از حزب سوسیالیست می آیند در آن ایستگاه ترام برای حمایت از آکسیون ما حاضر خواهند شد. ایشان با این بچه ها و خانواده ها یشان ملاقات و با خبرنگاران مصاحبه خواهند کرد. ما سعی می کنیم در این ایستگاه ترام صحنه ای را باز سازی می کنیم که انگار این خانواده ها شب را تا صبح در آنجا بسر برده اند. از مردم می خواهیم که قطع نامه ما را امضاء کنند.

 

ما از همه کسانی که می خواهند همبستگی خود را با این آکسیون اعلام  کنند در خواست  می کنیم با یک پتو یا کیسه خواب بیایند. در مقابل پارلمان در حضور خبرنگاران و نمایندگان مجلس ما می خواهیم نشان دهیم که زندگی در خیابان برای خانواده های پناهجویان در عمل چقدر غیر انسانی است. به همین دلیل ما از شرکت کنندگان می خواهیم که در میدان مقابل مجلس روی سنگفرش ها در کیسه خواب یا روی پتو بخوابند و …

 

این تظاهرات برای همه پناهجویان از تمامی ملیت های مختلف می باشد تنها برای ایرانی ها نیست. اگر خانواده هایی را می شناسید که به همراه بچه هایشان از کمپهای پناهندگی بیرون کرده اند، حتما به اینها بگوئید با ما تماس بگیرند.

 

احمد پوری

تلفن دفتر کار

00 31 70 – 30 50 415 / 00 31 70 380 30 58

تلفن دستی

06 55 36 23 13 / 06 42 48 98 68

 

In Den Haag wordt er tussen 07.00 en 11.00 uur actie gevoerd in het bushokje bij Spui 210 (iets verder dan het stadshuis, net na de Amsterdamse Veerkade). Daar is ook gelegenheid om de petitie te tekenen.
Als je mee wilt helpen kun je contact opnemen met:
• Prime: 070 – 30 50 415 / 070 380 30 58

Mobile: 06 55 36 23 13

Ahmed Pouri

Geef een reactie