10 november 2008

Reactie van Stichting PRIME op de brief van de Staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 juni 2008 als reactie op de nota “Illegaal verblijf in Nederland” van het WODC.

 

 

Het voorgenomen kabinetsbeleid  houdt in dat mensen of moeten meewerken aan hun uitzetting of  worden vastgezet in afwachting van hun uitzetting, hoe lang het ook duurt.

In de nota wordt zelfs de veiligheid van de maatschappij in verband met de illegalen problematiek gebracht.

Toepassing van zero tolerantie , spierballentaal en polarisatie lijkt een deel van onze moderne identiteit te zijn geworden.

De manier waarop we de migrantenproblematiek oplossen houdt ons een spiegel voor van ons ware gezicht, van onze identiteit.

 

Twee benaderingen van de problematiek

 

Voor politieke en sociale problemen zijn filosofisch gezien twee benaderingen mogelijk.

Of we gaan iedereen criminaliseren , stigmatiseren en met alle mogelijke middelen de oorlog verklaren, of we gaan de huidige situatie gebruiken om kansen te creeren voor een betere wereld waarin iedereen zich kan ontplooien.

Het is  nooit gelukt om sociale problemen met politie-inzet en militaire middelen te bestrijden.

Een dergelijke oplossing zal leiden tot vervreemding , tot wederzijds onbegrip , tot escalatie van geweld.

 

200 miljoen migranten op 1 januari 2005 meer dan een jaar buiten hun land

 

Ondanks alle grenzen, die we hebben, zeegrenzen, luchtgrenzen,grondgrenzen , prikkeldraden, muren, electronische onzichtbare muren, een leger van grensbewakers , frontex,leger ter land, ter zee en in de lucht, hebben er volgens het rapport van de UN op 1 januari 2005 meer dan 200 miljoen migranten in de wereld meer dan een jaar buiten hun land gewoond.

Met andere woorden, alle die high tech, wapens etc die zijn ingezet,  zijn  niet effectief geweest om die 200 miljoen mensen tegen te houden ,die de noodzaak voelden de grenzen te overschrijden. Ondanks alle bloedvergieten bij de grenzen, ondanks de duizenden mensen die verdrinken in de zeeën , wagen er nog steeds mensen hun leven door hun land te verlaten.

 

De pogingen om van de grenzen een muur en een dijk te maken tegen de vreemdelingen zijn even schandalig als het in stand houden van de wortels van de armoede. De belangrijkste redenen van migratie zijn immers armoede en oorlog. De grenzen en dijken zijn bedoeld om onze rijkdom te behouden, en we zijn zelfs bereid daar oorlogen voor te voeren en diegenen die met zoveel ellende hier zijn gekomen direct uit te zetten of op te sluiten.

 

Onveiliger en armer dan in het land van herkomst de oplossing?

 

Er is maar een oplossing om de migrantenstroom af te weren. Als we het hier onveiliger maken dan de situatie in hun eigen dictatoriale landen en de armoede voor de migranten groter maken dan in hun land van herkomst aan de orde is. Met uitsluiting en marginalisering kunnen we bereiken dat de armoede groter wordt dan in het land van herkomst.

Anders zullen migranten blijven komen.

 

Streng zijn en rechtvaardig is een contradictio in terminis. Streng zijn betekent per definitie dat het niet rechtvaardig is.

Streng zijn betekent dat er geen ruimte is voor begrip van hun situatie en voor mensenrechten.

Diegenen die voor zoveel geld en met zoveel risico´s de lange, moeilijke reis hebben gemaakt naar ons land, zullen natuurlijk niet instemmen met vrijwillige uitzetting. Dan moet vervolgens de zero tolerantie toegepast worden met politiemacht en juridisch en fysiek geweld. Het inzetten van geweld zal geweld oproepen en leiden tot extremisme.

Diegenen die hier zijn  gekomen hadden de hoop in een betere wereld terecht te komen en een betere toekomst op te kunnen bouwen.

We kunnen enorm veel geld en energie besparen wanneer we deze mensen kansen en perspectief bieden om een beter leven te verwezenlijken.

Met onrechtvaardigheid en  vrijheidontnemende maatregelen kunnen we deze strijd niet winnen. Die populistische maatregelen en het criminaliseren en ongewenst verklaren van mensen die zich bijvoorbeeld alleen  maar niet gemeld hebben , zullen niet leiden tot een vreedzame en geweldloze maatschappij.

Er is eigenlijk sprake van wederzijdse noodzaak voor migratie.

 

Ontelbare positieve invloeden van migranten in de wereld

 

Migranten worden alleen als een probleem beschouwd, terwijl in de wetenschappelijk wereld ontelbare positieve invloeden van migranten te zien zijn. Het kan echter  niet allebei waar zijn.Of het klopt dat migranten alleen een bron van ellende zijn,  of het is een grote leugen.

 

Een wetenschappelijk rapport in Amerika zegt dat er in 2004 in China 600.000 ingenieurs zijn afgestudeerd, in India 350.000, maar in Amerika maar 70.000. Dit nieuws heeft een enorme verontrusting veroorzaakt. Amerika zal ook in wetenschappelijk opzicht ingehaald worden door die landen.

Farid Zakaria zegt in reactie op de paniek op deze gegevens dat dit niet de juiste afbeelding van de werkelijkheid is, aangezien in de VS 50% van alle wetenschappelijke onderzoeken door migranten wordt verricht. In 2010 zal dat aantal toenemen tot 75%.

Met een strategische blik op de ontwikkeling van de wereld tot 2030 zeggen de Amerikaanse deskundigen dat de Europese en Chinese bevolking een negatieve groei zullen laten zien. In Europa zullen er twee maal meer 65+  zijn dan jongeren tot 15 jaar. Amerika zal daarentegen 65 miljoen meer inwoners hebben, omdat daar – in tegenstelling tot Europa –  migratie wel wordt toegelaten.

Dat betekent dat – volgens Zakaria – de enige oplossing voor Europa tegen de vergrijzing is het juist meer toelaten van migranten.

De maatregelen die thans aan de orde zijn moeten er echter toe leiden dat de migratie wordt gestopt en daarmede vervalt onze hoop voor een goede en concurrerende toekomst.

Europa  lijkt niet in staat om mensen uit verschillende culturen aan te trekken en met hen een harmonieuze samenleving op te bouwen.

De migranten die het redmiddel voor Europa zullen zijn, worden in het voorgestelde beleid op alle mogelijke manieren afgeweerd, en respectloos afgeserveerd.

Het is in strijd met ons belang en het is in strijd met mensenrechten die wij overal propageren.

 

Om de zaak ten positieve te keren,de volgende opmerkingen:

 

In 2001 hebben migranten 72 miljard en 300 miljoen dollar naar hun thuislanden – derde wereld landen – gestuurd vanuit het westen. Na buitenlandse investeringen in derde wereld landen is deze investering de grootste bron van kapitaal in die derde wereld landen. De migratie zorgt dus ook voor welvaart in die derde wereld landen.

Migranten leveren hier een nuttige bijdrage aan de maatschappij en onze economie , maar ook aan hun thuislanden. Het leidt tot een wat eerlijker verdeling van de welvaart in de wereld.Volgens belangrijke economen als Joseph Stiglitz, John Perkins en Jean Ziegler is de huidige wereldorde een model dat in grote mate de belangen van de rijken behartigt. Maar dat kan natuurlijk niet zo door gaan. Migranten brengen daar enigszins een evenwicht in.

 

Amerika is – volgens Farid Zakaria – een open maatschappij, die zichzelf kan aanpassen en  in staat is gebleken de diversiteit van kulturen te besturen. Migranten zijn daar een bron van creativiteit , nieuwe ideeen en verrijking van de maatschappij. De energie van arme migranten jaagt Amerika naar voren als de maatschappij die overal het beste in is.

Zelfs George Bush zei tijdens een naturalisatieceremonie dat migranten de Amerikaanse identiteit hebben vorm gegeven en van levensbelang zijn voor de Amerikaanse economie en een van de belangrijkste pijlers vormen van wat Amerika in de wereld heeft bereikt.

 

Jammergenoeg hebben migranten in Nederland praktisch alleen een zwart gezicht.

Als wij een visie voor de toekomst willen hebben, waarin Europa nog van betekenis zal zijn in de wereld, moeten we ons anders opstellen.

Wij zijn tezamen verantwoordelijk voor de migranten problematiek. Dat betekent dat we verantwoordelijkheid moeten dragen voor de analyse van de problematiek, voor het vinden van oplossingen en dat we zorgzuldig moeten zijn in de manier waarop we de problematiek verwoorden.

De verantwoordelijkheid van de politiek is politieke leiding nemen , niet populistisch de publieke sensatie zoeken.

De nota heeft alleen migranten op de eerste manier benaderd. Dat leidt tot meer polarisatie , vreemdelingenhaat, wederzijds onbegrip en conflict.

De belangrijkste taak van de politiek is echter om juist dat te voorkomen.

 

Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri

Tel: 070-3050415 / 06 55 36 23 13

Email: apouri@gmail.com

Geef een reactie